GUS: Przewozy towarów wzrosły wg masy o 1,8% r/r, wg pracy przew. o 6,9% w 2016r

ISBNews
11.08.2017 11:13
A A A


Warszawa, 11.08.2017 (ISBnews) - Przewozy towarów wszystkimi rodzajami transportu w Polsce wzrosły w ujęciu masy o 1,8% r/r do 1 836,7 mln ton w ub.r., a w ujęciu pracy przewozowej wzrosły o 6,9% r/r do 385,7 mld tonokilometrów, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W 2016 r. wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 1 836,7 mln ton ładunków, tj. o 1,8% więcej niż przed rokiem i wykonano pracę przewozową w wysokości 385,7 mld tonokilometrów, tj. o 6,9% większą niż przed rokiem. Zanotowano wzrost przewozów ładunków w transporcie samochodowym, lotniczym i żegludze morskiej, przy spadku w transporcie kolejowym, rurociągowym i żegludze śródlądowej. Praca przewozowa zwiększyła się we wszystkich rodzajach transportu, z wyjątkiem żeglugi morskiej i żeglugi śródlądowej" - czytamy w raporcie.

W 2016 r. transportem kolejowym przewieziono ogółem 222,5 mln ton ładunków, tj. o 0,8% mniej niż w 2015 roku, a praca przewozowa osiągnęła poziom 50,6 mld tonokilometrów i była większa o 0,1%. Przewozy manewrowe wyniosły 22 mln ton (o 6,7% więcej) oraz 0,15 mld tonokilometrów (o 9,6% więcej), podano także.

"Poziom przewozów ładunków mierzony tonokilometrami lokuje polski transport kolejowy na drugim miejscu wśród 28 krajów UE, za Niemcami, a przed Francją. Zmniejszenie przewozów w 2016 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, odnotowano zarówno w komunikacji krajowej (o 0,9%), jak i w komunikacji międzynarodowej (o 0,6%). W ramach komunikacji międzynarodowej zmniejszyły się przewozy ładunków importowanych (o 1,3%) oraz eksportowanych (o 0,8%) przy wzroście przewozów ładunków tranzytowych (o 6,8%). Spadek przewozów w komunikacji międzynarodowej notowano tylko w relacji z portami morskimi (przywóz do portów - mniejszy o 9,3%, a wywóz z portów - o 13,6%), natomiast w przewozach drogą lądową obserwowano niewielki wzrost (ładunków eksportowanych o 3,1%, importowanych - o 1,6%). W przewozach ładunków eksportowanych największy udział miały przewozy do Niemiec, Czech, na Ukrainę oraz do Austrii, zaś w przewozach ładunków importowanych - z Rosji, Ukrainy oraz z Niemiec, Białorusi i Czech" - czytamy dalej.

Transportem samochodowym w 2016 r. przewieziono 1 546,6 mln ton ładunków, tj. o 2,7% więcej niż w 2015 r. i wykonano pracę przewozową w tonokilometrach większą o 11,2%. Udział transportu zarobkowego w ogólnych przewozach wyniósł 61,7%, zaś transportu gospodarczego - 38,3%, natomiast w pracy przewozowej udział transportu zarobkowego osiągnął poziom 86,2%, a na transport gospodarczy przypadało 13,8%. Transportem zarobkowym przewieziono 954,5 mln ton (o 7% więcej niż przed rokiem), a praca przewozowa była wyższa o 12,6%. Transportem gospodarczym dostarczono 592,1 mln ton ładunków (o 3,5% mniej niż w 2015 r.), a praca przewozowa zwiększyła się o 3,1%, podał także GUS.

"Osiągnięta wielkość przewozów ładunków transportem samochodowym wyrażona w tonokilometrach stanowiła 14,7% w ogólnych przewozach Unii Europejskiej, co lokuje Polskę wśród 28 krajów Unii Europejskiej na drugiej pozycji, za Niemcami, a przed Hiszpanią i Wielką Brytanią. W przewozach międzynarodowych Polska miała jeszcze większy udział wynoszący ponad 25% i znajdowała się na pierwszej pozycji przed Hiszpanią i Niemcami. W 2016 r. zanotowano, w porównaniu z 2015 r., wzrost przewozów krajowych o 1% w tonach i o 1,9% w tonokilometrach. Przewozy międzynarodowe były większe o 18,7% w tonach i o 18,0% w tonokilometrach, przez co udział transportu międzynarodowego w ogólnych przewozach wzrósł z 16,2% do 18,5% dla ton i z 59,8% do 63,3% dla tonokilometrów" - czytamy dalej.

Przewozy ładunków transportem lotniczym wyniosły w 2016 r. 41,4 tys. ton, tj. 10% więcej niż w 2015 r. W komunikacji międzynarodowej zanotowano wzrost przewozów o 18,8%, natomiast w komunikacji krajowej zanotowano duży spadek (o 82,6%). Udział transportu rozkładowego (regularnego) w ogólnych przewozach ładunków transportem lotniczym wyniósł 98% (przed rokiem - 98,2%).

W portach lotniczych w 2016 r. przeładowano o 6,2% ładunków (łącznie z pocztą) więcej niż w 2015 r. W ruchu międzynarodowym masa ładunków przeładowanych była większa o 10,5%, przy czym dla odprawionych do portów zagranicznych masa ładunków była większa o 8,4%, a dla przybyłych z portów zagranicznych - o 12,7%. Masa ładunków przeładowanych w ruchu krajowym zmniejszyła się o 73,2%, wynika także z analizy.

Żeglugą śródlądową przewieziono 6,2 mln ton ładunków przy wykonanej pracy przewozowej wynoszącej 832,4 mln tonokilometrów. W porównaniu do 2015 r. przewozy były mniejsze o 47,9%, przy jednoczesnym spadku pracy przewozowej o 61,9%. Przewozy ładunków w transporcie międzynarodowym zmniejszyły się o 59,9%. Największy spadek dotyczył przewozów między portami zagranicznymi (o 66%), a ich udział w ogólnych przewozach w transporcie międzynarodowym zmniejszył się z 86,8% w 2015 r. do 73,6% w 2016 r. Przewozy ładunków eksportowanych były mniejsze o 20,4%, ładunków importowanych mniejsze o 17.2%. Mniejsze były również przewozy ładunków w transporcie krajowym (o 22,7%), lecz ich udział w przewozach ładunków ogółem, wobec dużego spadku przewozów w transporcie międzynarodowym, wzrósł z poziomu 32,2% w 2015 r. do 47,7% w 2016 r.

Morską flotą transportową polscy przewoźnicy morscy przewieźli 7,2 mln ton ładunków, tj. o 4,1% więcej niż przed rokiem, natomiast praca przewozowa w tonokilometrach była mniejsza o 35,3%. Żeglugą regularną przewieziono 6,6 mln ton, notując wzrost przewozów na poziomie 6,2% (praca przewozowa spadła o 31,1%) w związku z dużym zmniejszeniem przewozów w zasięgu oceanicznym. W żegludze nieregularnej przewieziono 0,7 mln ton ładunków, tj. o 13,1% mniej (praca przewozowa była mniejsza o 62,5%) do czego przyczynił się bardzo duży spadek przewozów w zasięgu oceanicznym oraz w zasięgu europejskim.

W relacji z portami polskimi przewieziono 6,3 mln ton ładunków, tj. o 8,3% więcej niż w 2015 r., przy czym wywóz ładunków z polskich portów był większy o 7,2%, a przywóz - większy o 9,5%. Pomiędzy portami zagranicznymi przewozy były mniejsze o 25,9%.

Obroty ładunkowe w polskich portach morskich (międzynarodowy obrót morski i kabotaż) w 2016 r. wyniosły 72,9 mln ton, tj. o 4,9% więcej niż w poprzednim roku. Wzrost obrotów zanotowano we wszystkich kategoriach ładunkowych: ładunki należące do grupy pozostałe ładunki drobnicowe (o 15%), ładunki toczne niesamobieżne (o 10,1%), kontenery duże (9,3%), ładunki toczne samobieżne (o 8,1%), ładunki masowe suche (o 2,7%) oraz ładunki masowe ciekłe (o 1,4%), podsumowano w raporcie.

(ISBnews)