Zysk netto Banku Handlowego spadł r/r do 157,98 mln zł w II kw. 2017 r.

ISBNews
22.08.2017 08:13
A A A


Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Bank Handlowy odnotował 157,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 221,98 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 264,07 mln zł wobec 252,34 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 155,37 mln zł wobec 139,11 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 44,59 mld zł na koniec II kw. 2017 r. wobec 45,21 mld na koniec 2016 r. 

W I poł. 2017 r. bank miał 200,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 326,35 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 213,93 mln zł wobec 338,26 mln zł zysku rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. przychody grupy zmniejszyły się o 7,2% r/r do 991,5 mln zł. Głównym czynnikiem spadku przychodów było zaksięgowanie rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. w wysokości 93 mln zł w I półroczu 2016 roku, podczas gdy przychody z działalności podstawowej definiowane jako suma z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji wzrosły o 3,4% r/r, podano też w raporcie.

"W I półroczu 2017 roku koszty działania i koszty ogólnego zarządu oraz amortyzację nieznacznie wzrosły o 18,6 mln zł (tj. 3,0%) do 632,9 mln zł przede wszystkim w wyniku zaksięgowania w I kwartale 2017 roku rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w kwocie 60,9 mln zł. Zakładając brak zmian w metodologii kalkulacji i rozliczania składek na rzecz BFG oraz stabilną wysokość podstawy ich naliczania (tj. eliminując kwotę 43,2 mln zł stanowiącą nadwyżkę opłat poniesionych z tytułu BFG w I połowie 2017 roku w porównaniu z I połową 2016 roku), porównywalna baza kosztowa zmniejszyła się o 4% r/r" - czytamy w raporcie.

Łączne obciążenie grupy z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za I połowę 2017 roku wynosiło 40,1 mln zł w porównaniu do 31,5 mln zł w I półroczu 2016 roku (wyższa kwota wynika z faktu, iż podatek w 2016 roku zapłacony został po raz pierwszy w miesiącu lutym), poinformowała też instytucja.

Odpisy netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne w I półroczu 2017 roku wyniosły 42,7 mln zł wobec 14,5 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyższy poziom odpisów dotyczył Bankowości Instytucjonalnej i wynikał z odwróceń odpisów na kredyty ze zidentyfikowaną utratą wartość ocenianą indywidualnie w I półroczu 2016 roku.

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wynosił 17,7% na 30 czerwca 2017 r. wobec 17,4% na koniec grudnia 2016 r.

Wskaźnik ROE wyniósł 7,6% w I poł. 2017 r. wobec 9,4% rok wcześniej, zaś ROA - odpowiednio: 1,1% wobec 1,2%. Wskaźnik koszty. dochody ukształtował się na poziomie 64% w I półr. br. wobec 57% rok wcześniej.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)