Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
23.08.2017 18:33
A A A


Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczył poniedziałek, 28 sierpnia, jako pierwszy dzień notowania na Catalyst obligacji PCC Rokita serii EB o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł, podała spółka.

Asseco Poland podpisało umowę na wdrożenie Asseco Medical Management Solutions w nowopowstałym prywatnym kompleksie medycznym GeoMedical w Katowicach, podała spółka.

PKO Bank Polski uplasował emisję obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1 700 000 000 zł, podał bank. Rozliczenie tj. data emisji to 28 sierpnia 2017 r. 

Fulcrum FIZ oraz Mezzo Capital, akcjonariusze Fachowcy.pl Ventures, w ramach procesu budowania przyśpieszonej książki popytu (procedura ABB), sprzedali 10,2 mln akcji spółki stanowiących 7,23% w kapitale i głosach po cenie wynoszącej 27 groszy za jedną akcję, podała spółka.

Rada nadzorcza Alior Banku wyraziła zgodę na ustanowienie przez zarząd Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji własnych denominowanych w PLN i wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych w drodze emisji przez Alior Bank niezabezpieczonych obligacji, w tym obligacji podporządkowanych, w ramach tego programu emisji do łącznej wartości programu 1,2 mld zł, podała instytucja.

Grupa Azoty rozpoczęła budowę nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Azoty w Tarnowie, poinformowała spółka. Nowe centrum wpisuje się w strategię grupy w zakresie generowania i wdrażania innowacji, a efektem projektu będzie podniesienie poziomu  konkurencyjności produktów grupy, podano także.

Podmiot kontrolowany przez GetBack nabył portfel wierzytelności z sektora bankowego za cenę przekraczającą 125 mln zł, podała spółka.

Najwięksi inwestorzy instytucjonalni Selvity zgłosili oczekiwanie co najmniej utrzymania udziału w kapitale spółki po przeprowadzeniu emisji do 2,2 mln akcji. W odpowiedzi na ich głosy, spółka zdecydowała o zaoferowaniu takiego mechanizmu wszystkim inwestorom, którzy uwierzyli w potencjał Selvity, poinformował ISBnews wiceprezes Selvity Bogusław Sieczkowski.

The Dust chce osiągnąć poziom 1 mln pobrań gier miesięcznie na koniec przyszłego roku i utrzymać wysoką dynamikę wyników finansowych, poinformował prezes Jakub Wolff.

Nextbike Polska celuje w utrzymanie bardzo wysokiej dynamiki wzrostu skali działalności poprzez zwiększanie obecności w miastach, w których działa oraz poprzez pozyskiwanie nowych umów z kolejnymi samorządami, poinformował prezes Tomasz Wojtkiewicz.

ES-System zakłada dalszy rozwój segmentu oświetlenia architektonicznego oraz dynamiczny rozwój segmentu sterowania oświetleniem. Oba segmenty powinny najlepiej rozwijać się w 2017 r., poinformował prezes Rafał Gawrylak.

ES-System spodziewa się stabilizacji sprzedaży eksportowej w III kw. 2017 r. Spółka pozostaje optymistyczna co do wyników eksportu w latach 2018-2019, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. Firma skupi się na rynkach, na których jest już obecna.

ZUE oczekuje, że dzięki zawartym umowom ramowym na zakupy materiałów i przygotowanym zapasom w okresie najbardziej intensywnych prac na kolei w Polsce nie odczuje problemów z dostawami i ograniczy wpływ rosnących cen, poinformował prezes Wiesław Nowak.

Po słabszym I półroczu, w którym ZUE odnotowało 108 mln zł przychodów wobec 128 mln zł rok wcześniej, spółka obserwuje ożywienie rynku, które przekłada się na rosnący poziom sprzedaży, poinformowała wiceprezes Anna Mroczek. Jednocześnie ZUE jest pozytywnie nastawione do II połowy roku i kolejnych okresów oraz podtrzymuje, że w szczytowym okresie realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. zamierza realizować na kolei w Polsce poziom 1 mld zł przychodów.

Grupa Idea Bank uruchomiła platformę Happy Miles, umożliwiającą najem wybranych modeli aut na okres kilku lat oraz prostą zamianę auta na nowe, poinformowała instytucja. W ramach usługi auto użytkuje się według zasady "płać za tyle, ile jeździsz" ("pay-as-you-drive"), przy czym - inaczej niż w carsharingu - najemca w modelu Happy Miles ma samochód zawsze do swojej dyspozycji.

Grupa Pfleiderer planuje ogłosić strategię w ciągu najbliższych kilku tygodni - będzie ona bardziej ukierunkowana na produkty, poinformował prezes Tom K. Schäbinger.

MLP Group oczekuje w II półroczu br. znacznego przyspieszenia wzrostu aktywów netto i przychodów, na co wpłynie finalizacja realizowanych kontraktów, które w większości podpisywane były w końcówce 2016 roku, poinformował prezes  Radosław T. Krochta.

Galeria Północna należąca do Globe Trade Centre (GTC) otrzymała pozwolenie na użytkowanie, podała spółka. Oficjalne otwarcie centrum handlowego zostało zaplanowane na 14 września br.

Pozbud T&R podpisał ze spółką GN Jantaris umowę na budowę budynku usługowo-mieszkalnego z garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Mielnie, poinformowała spółka. Wynagrodzenie ryczałtowe ma ma wynieść nie więcej niż 19,96 mln zł netto, podano także.

CreativeForge Games, spółka zależna PlayWay, zawarła z Good Shepherd Entertainment umowę na wydanie gry "Phantom Doctrine", produkowanej obecnie przez CreativeForge Games, podał PlayWay.

Paged odnotował 34,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2017 r. wobec 37,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej sięgnął 30,25 mln zł w porównaniu z 27,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Po wynikach I kw. roku obrotowego (kwiecień-czerwiec 2017), Mercor podtrzymuje pozytywne oczekiwania względem całego roku obrotowego 2017/2018 i pracuje nad poprawą zyskowności w kolejnych okresach dzięki rosnącej sprzedaży, poinformował prezes Krzysztof Krempeć.

Robyg podniósł prognozę skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom spółki dominującej na ten rok do 105 mln zł z wcześniej oczekiwanych 90 mln zł, podała spółka.

Robyg uzyskał zysk z przeszacowania nieruchomości gruntowej, inwestycyjnej położonej w Gdańsku (dzielnica Letnica), będącej we własności spółki, w wysokości 18,78 mln zł (przed opodatkowaniem) , podała spółka.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie umorzył postępowanie upadłościowe wobec Hawe, podała spółka. Hawe nie wyklucza złożenia w sądzie wniosku o otwarcie ponownego postępowania sanacyjnego spółki.

Grupa Pfleiderer planuje wydatki inwestycyjne na poziomie ponad 60 mln euro w całym br. po tym, jak jej capex wyniósł 20,6 mln euro w I półr. br., podała spółka.

MLP Group odnotowało 19,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 26,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco Poland zakończyło negocjacje i zawarło transakcję sprzedaży 589 151 akcji spółki zależnej Formula Systems (1985), stanowiących 4% udziału w kapitale zakładowym i taki sam udział procentowy w głosach na walnym zgromadzeniu za łączni 73,14 mln NIS, podało Asseco.

(ISBnews)