MF: Potrzeby pożyczkowe brutto wzrosną do 181,7 mld zł w 2018 r.

ISBNews
29.08.2017 17:24
A A A


Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - W 2018 r. zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 41 492 mln zł, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 15 460,2 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 6 371,1 mln zł,  wynika z uzasadnienia do ustawy budżetowej na 2018 rok.  Potrzeby pożyczkowe brutto wyniosą 181 702,2 mln zł na 2018 r. wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2017 r. na poziomie 143 069,2 mln zł.

"W 2018 r. zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 41 492,0 mln zł, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 15 460,2 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 6 371,1 mln zł. W rezultacie planowane w 2018 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 63 323,3 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2017 r. 53 780,5 mln zł (w ustawie budżetowej na 2017 r. 79 012,1 mln zł)" - czytamy w dokumencie. 

Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu przy przyjętych założeniach odnośnie do sprzedaży bonów skarbowych w 2017 r.) wynosi 181 702,2 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2017 r. 143 069,2 mln zł (w ustawie budżetowej na 2017 r. 178 488,7 mln zł), podano dalej. 

"Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 57 916,8 mln zł, a finansowanie zagraniczne wyniesie 5 406,5 mln zł" - czytamy także. 

Zgodnie z prognozą, dochody podatkowe w 2018 r. wyniosą 331 672 637 tys. zł, tj. o 6,6% nominalnie więcej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. Relacja tych dochodów do PKB w 2018 r. wyniesie 16,1% i pozostanie na poziomie relacji z 2017 r. Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych w 2018 r. prognozowane są w wysokości 32 400 000 tys. zł, co oznacza, że dochody te wzrosną o 8,7% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. prognozowane są w wysokości 55 500 000 tys. zł, co oznacza wzrost o 6,3% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. 

Przyjęto, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. wyniesie 3,6%, by w 2018 r. przyspieszyć do 3,8%. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne z rosnącą rolą nakładów brutto na środki trwałe.

Resort zakłada, że realne tempo wzrostu inwestycji ogółem wyniesie 7,2% w 2017 r. i 7,6% w 2018 r.

"Realne tempo wzrostu spożycia ogółem w 2017 r. wyniesie 3,9%. W przyszłym roku ukształtuje się ono na poziomie 3,0%. Zmiany spożycia ogółem są konsekwencją przyjętego scenariusza kształtowania się spożycia publicznego i spożycia prywatnego" - czytamy dalej. 

"W przypadku spożycia prywatnego zakłada się, że w 2017 r. realny wzrost tej kategorii ekonomicznej przyspieszy do 4,0%, wobec 3,8% tempa wzrostu w roku ubiegłym. W kolejnym roku realne tempo wzrostu spożycia prywatnego wyniesie 3,5%. Szybkiemu wzrostowi spożycia prywatnego sprzyjać będzie istotna poprawa w obszarze dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, m. in. w związku z zakładanym scenariuszem utrzymania się bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy oraz transferami w ramach programu ?Rodzina 500 plus"" - podał resort w dokumencie. 

Na potrzeby prezentowanego scenariusza makroekonomicznego założono, że po okresie deflacji w latach 2015-16, od 2017 r. średnioroczne zmiany CPI będą stopniowo podążać w kierunku celu inflacyjnego NBP. W warunkach stabilizacji sytuacji na rynkach surowcowych oraz przy założeniu braku szoków podażowych na rynku żywności, średnioroczny wskaźnik CPI w roku bieżącym powinien ukształtować się na poziomie 1,8%, w 2018 r. powinien przyspieszyć do 2,3%.

Przyjęty scenariusz wzrostu gospodarczego zakłada, że udział eksportu w PKB będzie nadal rósł, do 53,6% w 2017 r. i 54,9% w 2018 r. Realne tempo wzrostu eksportu dóbr i usług w Polsce w 2017 r. wyniesie 7,1%, a w roku kolejnym ukształtuje się na poziomie 6,4%. Oznacza to, że podobnie jak w latach ubiegłych, tempo wzrostu eksportu pozostanie wyższe niż tempo wzrostu rynków eksportowych i tempo wzrostu PKB, czytamy również. 

Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2018 podczas środowego posiedzenie tj. 24 sierpnia 2017 r. 

(ISBnews)