Projekt budżetu 2018: Deficyt 'general government' to 2,7% PKB w 2018 r.

ISBNews
29.08.2017 19:14
A A A


Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie 2,7% PKB w 2018 r., podano w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2018 r.

"Uwzględniając dostosowania metodyki krajowej do metodyki europejskiej oraz poziom wydatków zgodny z maksymalnymi limitami, wynikającymi ze stabilizującej reguły wydatkowej prognozowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wg metodyki unijnej (ESA2010) wyniesie 2,7% PKB, tj. poniżej wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych (3% PKB) określonego w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)" - czytamy w uzasadnieniu.

Planowany deficyt sektora finansów publicznych w 2018 roku wyniesie 49,1 mld zł, tj. 2,4% PKB (wobec 3,3% PKB oczekiwanych w br.), podano także w dokumencie.

"Analizując poziom deficytu sektora finansów publicznych należy mieć jednak na uwadze, że deficyt lub nadwyżka w budżecie środków europejskich wynika z przesunięcia w czasie kasowych strumieni dochodów i wydatków, natomiast zgodnie z zasadami unijnymi (ESA'2010) rejestrowanie przepływów z budżetem UE odbywa się na zasadzie neutralności dla wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych. Mając powyższe na uwadze planowany deficyt sektora finansów publicznych po wyeliminowaniu wyniku budżetu środków europejskich ukształtuje się w 2018 roku na poziomie 33,6 mld zł, tj. 1,6% PKB" - wskazano także.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) planowany jest na poziomie 1 043,6 mld zł (tj. 53,8% PKB) w 2017 r. i 1 116,1 mld zł (tj. 54,2% PKB) w 2018 r., podano także w uzasadnieniu.

"Zakłada się, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 37,5 mld zł w 2017 r. i o 61,5 mld zł w 2018 r. Relacja długu do PKB obniży się w 2017 r. do 51,7% i utrzyma się na tym poziomie w 2018 r. Z kolei relacja do PKB kwoty ustalonej w wyniku przeliczenia państwowego długu publicznego z zastosowaniem średnich kursów walut obcych i pomniejszenia o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym wyniesie na koniec 2017 i 2018 r. odpowiednio 50,3% oraz 50,5%" - czytamy dalej.

(ISBnews)