Zysk netto Impela spadł r/r do 6,34 mln zł w I poł. 2017 r.

ISBNews
04.09.2017 17:26
A A A


Warszawa, 04.09.2017 (ISBnews) - Impel odnotował 6,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 12,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Pierwsze sześć miesięcy 2017 roku Grupa Impel zakończyła zyskiem netto przypadającym na akcjonariuszy podmiotu dominującego w wysokości 6 340 tys. zł, tj. 6 528 tys. poniżej roku ubiegłego. Największy wpływ na spadek wyniku netto, pomimo wyższego wyniku z działalności operacyjnej, miały rozliczenia związane z nabyciem przez Impel S.A. od TMSI Partners S.? r.l. praw do znaków towarowych Impel, Impel Wrocaw, CleanPro, które istotnie wpłynęły na wyniki roku 2016. Po wyłączeniu z wyników okresu porównywalnego powyżej opisanej transakcji oraz wynikających z niej ujemnych różnic kursowych wpływających na wyniki 2016-2017, wynik netto I półrocza 2017 roku szacowany jest na poziomie 7 524 tys. zł, tj. ok. 1 876 tys. zł niższym niż w roku ubiegłym. Większa część wypracowanego wyniku netto została przypisana udziałowcom niesprawującym kontroli" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 20,62 mln zł wobec 19,14 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniósł 46 135 tys. zł, co oznacza wzrost o 1,4% r/r.

"Należy zauważyć, że osiągnięto wyższy EBIT pomimo ujęcia w wynikach okresu porównywalnego +3 100 tys. zł wyniku ze sprzedaży środków trwałych przez Impel Cleaning sp. z o.o. Poprawa wyniku osiągnięta została przede wszystkim poprzez rozwój działalności związanej z produkcją i montażem elementów oznakowania obiektów w segmencie Industrial Services oraz działalności teleinformatycznej w segmencie Digital Services and Business Process Outsourcing" - czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1123,86 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 996,57 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży usług (produktów), materiałów i towarów w I półroczu 2017 roku wyniosły 1 103 581 tys. zł, co oznacza ich wzrost o 126 460 tys. zł, tj. o 12,9% w stosunku do I półrocza roku 2016. Największy udział w przychodach Grupy Impel na rzecz klientów zewnętrznych w I półroczu 2017 roku stanowiły przychody segmentu Facility Management, które w tym okresie ukształtowały się na poziomie 822 186 tys. złotych, co stanowi ich przyrost o 93 761 tys. zł, tj. o 12,9% w stosunku do I półrocza 2016 roku. Najistotniejsze wzrosty, wynikające głównie z przeprowadzonej waloryzacji cen realizowanych kontraktów, odnotowano w produktach: usługa porządkowo-czystościowa oraz fizyczna ochrona mienia. Produkty te cechuje duży udział kosztów pracy w kosztach ogółem, stąd też koncentracja działań negocjacyjnych i największy przyrost sprzedaży w tych obszarach" - napisano w raporcie.

Segment Industrial Services uzyskał przychody na poziomie 100 426 tys. zł, co stanowi ich przyrost o 23,9%, a wzrost sprzedaży wynika z rozszerzenia zakresu oraz pozyskania nowych kontraktów w zakresie inwestycji budowlanych, podano także.

Segment Digital Services and Business Process Outsourcing uzyskał przychody na poziomie 180 969 tys. zł, co stanowi ich przyrost o 7,9%, a wzrost sprzedaży wynika z rozszerzenia zakresu bieżących kontraktów oraz pozyskania nowych kontraktów, wskazała także spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 17,99 mln zł wobec 9,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.

(ISBnews)