Zysk netto PHN spadł r/r do 9,6 mln zł w II kw. 2017 r.

ISBNews
05.09.2017 17:57
A A A


Warszawa, 05.09.2017 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 9,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 31,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W II kwartale 2017 roku Grupa odnotowała zysk netto na poziomie 9,6 mln zł. Wynik był o 12,1 mln zł wyższy niż w I kwartale 2017 roku głównie w efekcie netto:
* wyższego wyniku z pozostałej działalności o 0,4 mln zł głównie w efekcie początku tzw. wysokiego sezonu hotelowego,
* dodatniej zmiany wartości godziwej nieruchomości (wpływ na wynik w II kwartale 2017 roku wyższy o 14,9 mln zł w stosunku do I kwartału 2017 roku) oraz niższego wyniku ze zbycia nieruchomości inwestycyjnych o 0,6 mln zł,
* wyższego o 1,3 mln zł wyniku z pozostałych przychodów i kosztów głównie w efekcie rozpoznania odszkodowania w kwocie 1,2 mln zł z tytułu wywłaszczenia części nieruchomości Lućmierz,
* wyższego wyniku z działalności finansowej o 0,3 mln zł głównie w efekcie wyższych przychodów odsetkowych,
* niższego o 1,2 mln zł udziału w zyskach JV głównie w efekcie odpisu aktualizującego wartość udziałów w związku z utratą wartości" - czytamy w raporcie.

PHN podał, że w  II kwartale 2017 roku rynek nieruchomości charakteryzowała duża konkurencyjność, wysoka podaż nowych powierzchni biurowych, rosnąca presja na spadek czynszów i elastyczną politykę cenową.

'EBITDA (wynik z działalności operacyjnej skorygowany o zmianę wartości godziwej nieruchomości i wynik na ich zbyciu, amortyzację, odpisy aktualizujące wartość nieruchomości w rzeczowych aktywach trwałych, odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości) wyniosła w II kwartale 13,6 mln zł i była niższa o 0,3 mln zł (2%) względem ubiegłego kwartału. Skorygowana EBITDA (tj. skorygowana o zmianę rezerwy na roszczenia dotyczące lat ubiegłych) wyniosła 13,6 mln zł i ukształtowała się na tym samym poziomie jak w I kwartale 2017 roku" - czytamy także.

Zysk operacyjny wyniósł 13,6 mln zł wobec 40,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 36,6 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 40,4 mln zł rok wcześniej.

W okresie I poł. 2017 r. spółka miała 7,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 39,6 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z najmu w wysokości 75,1 mln zł w porównaniu z 74 mln zł rok wcześniej.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku portfel nieruchomości Grupy obejmował 141 wydzielonych biznesowo nieruchomości o wartości godziwej 2 440,1 mln zł, które w sprawozdaniu finansowym zostały ujęte jako aktywa. Portfel obejmował 14 nieruchomości o wartości godziwej 152,4 mln zł dotkniętych wadami prawnymi, jednak z wysokim potencjałem na ich pozytywne rozstrzygnięcie, a także 1 nieruchomość oraz część innej nieruchomości, na których realizowane są przedsięwzięcia z partnerami zewnętrznymi (JV).

Ponadto Grupa dysponowała 18 nieruchomościami dotkniętymi wadami prawnymi, z potencjałem na ich pozytywne rozstrzygnięcie niewystarczającym, by nieruchomości te zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym jako składniki aktywów. Wartość godziwa tych nieruchomości przy założeniu braku wad prawnych wyniosłaby 108,1 mln zł.

Na połowę roku portfel nieruchomości Grupy wynosił 326,1 tys. m2 GLA. Wskaźnik pustostanów wyniósł 26,8% (obliczony jako udział
powierzchni niewynajętej w GLA pomniejszonej o powierzchnię przeznaczoną na własny użytek Grupy oraz powierzchnię trwale niewynajmowalną, (tj. ze względów technicznych lub prawnych niewynajmowaną przez Grupę). Powierzchnia wynajmowalna brutto nieruchomości pozostających w portfelu wynosiła 165,0 tys. m2, a wskaźnik pustostanów 19,1%, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 5,8 mln zł wobec 35,7 mln zł zysku rok wcześniej.

PHN jest spółką holdingową do której należą m.in. Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo, Dalmor, Agroman i Wrocławskie Centrum Prasowe. PHN zadebiutował na warszawskiej giełdzie w lutym 2013 r.

(ISBnews)