Kredyt Inkaso ustanowiło publiczny program emisji obligacji do 300 mln zł 

ISBNews
18.09.2017 17:29
A A A


Warszawa, 18.09.2017 (ISBnews) - Kredyt Inkaso ustanowiło program emisji obligacji, w ramach którego spółka może - w trybie oferty publicznej - emitować w walucie polskiej niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300 mln zł w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia prospektu, związanego z tą emisją, podała spółka. 

"Zgodnie z uchwałą, warunki emisji obligacji w ramach programu zawarte będą w prospekcie oraz zostaną uszczegółowione w ostatecznych warunkach emisji obligacji danej serii, przy czym dla poszczególnych emisji obligacji mogą zostać ustalone zróżnicowane ostateczne warunki emisji, w szczególności dotyczące zasad ustalania oprocentowania i jego wysokości" - czytamy w komunikacie. 

Spółka podała, że środki pozyskane z emisji obligacji w ramach programu mogą być przeznaczone m.in. na finansowanie zakupu portfeli wierzytelności oraz działalności operacyjnej podmiotów z grupy, refinansowanie zadłużenia podmiotów z grupy, a także inicjowanie i rozwój działalności na nowych rynkach geograficznych oraz w zakresie nowych obszarów aktywności w branży usług finansowych. 

"Spółka nie wyklucza wykorzystania tych środków także na akwizycje w obszarze usług finansowych" - podano także.

Szczegółowe przeznaczenie wpływów netto z poszczególnych emisji obligacji zostanie wskazane w ostatecznych warunkach dla danej serii.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu, zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, podano także. 

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)