Nowa ustawa o VAT przyniesie 11,76 mld zł dodatkowych dochodów budżetu w 10 lat

ISBNews
19.09.2017 10:56
A A A


Warszawa, 19.09.2017 (ISBnews) - Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy ? Prawo o miarach został przesłany do konsultacji społecznych. W ramach kolejnego  uszczelnienia systemu VAT, budżet państwa ma zyskać 11,76 mld zł dodatkowych dochodów w ciągu 10 lat. Nowe przepisy mają wejść w życie w I kw. przyszłego roku. 

Według oceny skutków regulacji noweli ustawy o VAT, budżet państwa może zyskać 174,4 mln zł w 2018 r.,  374,46 mln zł w 2019, a w 2020 r. 556,82 mln zł. Łącznie w latach 2018-2028 ma to być 11 767,42 mln zł. 

"Jednym z instrumentów umożliwiających kontrolę prawidłowości rozliczeń w podatku VAT jest obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Dotychczasowe doświadczenia z istniejącym system kas rejestrujących (w kontekście doświadczeń innych krajów) wskazują na konieczność jego modernizacji w celu wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych, których skuteczne wprowadzenie wymaga zmiany istniejących ram prawnych" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Nowe rozwiązania pozwolą na stosowanie do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, kas rejestrujących posiadających funkcję przesyłu informacji do systemu teleinformatycznego za pośrednictwem sieci teleinformatycznej.

"Pozwoli to na ciągłe, zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie informacji z kas z prowadzonej ewidencji oraz o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania. Zgromadzone dane służyć będą dla celów analitycznych i kontrolnych. System kontroli przekazywania danych dotyczących obrotu i kwot podatku należnego ewidencjonowanego za pomocą kas rejestrujących stanowi jedno z kluczowych narzędzi do walki z tzw. szarą strefą, co przyczynia się do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców" - czytamy dalej. 

Według uzasadnienia, działania podejmowane przez poszczególne państwa członkowskie w celu uszczelnienia systemu podatku VAT mają różny charakter i uzależnione są od rodzaju i obszaru zidentyfikowanych nadużyć.

Proponowane rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku wykorzystujące w tym celu kasy umożliwiające przesył informacji do centralnej bazy danych są stosowane również w innych krajach, jak np. Węgry, Turcja, Bułgaria. W krajach tych odnotowywano istotny wzrost wpływów z VAT po wprowadzeniu tych rozwiązań. Planowane do wdrożenia w Polsce rozwiązanie jest najbardziej zbliżone do rozwiązania stosowanego na Węgrzech" - czytamy także.

Projekt zakłada m.in. refundację części kwot wydatkowanych na zakup nowego rodzaju kas dla podatników rozpoczynających ewidencję obrotu przy zastosowaniu nowego rodzaju kas (90% ceny zakupu netto, nie więcej niż 1000 zł) oraz refundację części kwot wydatkowanych na wymianę nowego rodzaju kas dla podatników działających w niektórych branżach, wystąpi obniżenie wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług w roku 2018 o ok. 43,70 mln zł, następnie w roku 2019 o ok. 38,60 mln zł i w kolejnych latach o ok. 34,40 mln zł.

"Z drugiej strony, w związku z wprowadzaniem nowego rodzaju kas i zmian zasad wystawiania faktur dotyczących sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, szacuje się docelowo w 2027 r. wzrost wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług w wysokości ok. 1 796,99 mln zł. Ponadto wystąpią dodatkowe dochody z opłat uiszczanych za wydawanie potwierdzeń (homologacji) nowych typów kas przez prezesa Głównego Urzędu Miar oraz z tytułu dodatkowych wynagrodzeń dla GUM" - czytamy dalej.

Producenci kas będą musieli wyprodukować (dostarczyć na rynek) odpowiednią ilość urządzeń, aby podatnicy mogli w obowiązujących terminach dokonać wymiany urządzeń, czytamy dalej. 

"Pierwsze efekty projektu ustawy będzie można ocenić po roku od wejścia w życie przepisów, m.in. na podstawie liczby zarejestrowanych nowych rodzajów kas, kwocie refundacji. Natomiast całkowity efekt projektowanych zmian można będzie ocenić dopiero po 2022 r., kiedy wymienione zostaną wszystkie kasy na nowe rodzaje kas" - czytamy również.

Planuje się, że przepisy ustawy wejdą w życie w I kwartale 2018 r. 

(ISBnews)