MIB skierowało do konsultacji tzw. program utrzymaniowy warty blisko 30 mld zł

ISBNews
27.09.2017 13:13
A A A


Gdańsk, 27.09.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) skierowało do konsultacji społecznych program wieloletni pn. "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku" czyli tzw. program utrzymaniowy. Będzie on finansowany z budżetu państwa i posłuży poprawie stanu infrastruktury kolejowej w Polsce, obok Krajowego Programu Kolejowego, poinformował wiceminister Andrzej Bittel.

 "Dziś zgłosiliśmy do konsultacji program utrzymaniowy. Ma on wartość prawie 30 mld zł. To pierwszy program, który pozwoli zarządcy infrastruktury tak działać, by podnosić wartość polskiej infrastruktury kolejowej" - powiedział Bittel podczas konferencji prasowej na targach Trako 2017.

"Program utrzymaniowy pozwoli na utrzymanie i podniesienie parametrów dla linii o mniejszym znaczeniu, linii które prowadzą do mniejszych miejscowości" - dodał członek zarządu PKP PLK Antoni Jasiński.

Wyjaśnił także, że większość prac w ramach programu będzie wykonywana poprzez spółki zależne PKP PLK, a część zostanie zlecona na zewnątrz.

"Z budżetu państwa" - powiedział Bittel, pytany skąd będą pochodzić środki na realizację programu. Dodał, że "nie ma wątpliwości" co do zapewnienia środków na program utrzymaniowy w budżecie. Poinformował też, że zakładane jest wejście w życie planu jeszcze w tym roku.
Według niego, program utrzymaniowy jest uzupełnieniem realizowanego obecnie Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r., wartego ponad 66 mld zł.

W komunikacie MIB podało, że celem programu jest zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości infrastruktury kolejowej, likwidacja zaległości utrzymaniowych, zachowanie sieci linii kolejowych oraz wieloletnie umowy na utrzymanie i remonty linii kolejowych.

Głównym celem programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju poprzez zahamowanie, a następnie odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach. Cel ten jest ukierunkowany na realizację działań w zakresie należytego utrzymania i remontów istniejącej sieci kolejowej, podano także.

Realizacja Programu pozwoli na zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości infrastruktury kolejowej, co przełoży się to na wzrost przewozów kolejowych oraz wykonywanej pracy eksploatacyjnej. 

"Transport kolejowy będzie mógł konkurować z transportem samochodowym m.in. na skutek poprawy czasów przejazdu, spadku awaryjności obiektów i urządzeń oraz utrzymania wielu połączeń kolejowych." - czytamy dalej. 

MIB wskazało także, że finansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową przez zarządców infrastruktury będzie się odbywało na podstawie wieloletniej umowy zawieranej z ministrem właściwym do spraw transportu, będącej dokumentem wykonawczym w stosunku do programu. Umowa będzie dla zarządców infrastruktury gwarancją otrzymania środków w wysokości i terminach w niej określonych. 

"Ujęte w programie środki i nowe zasady finansowania pozwolą na uniknięcie konieczności koncentracji funduszy głównie na liniach zmodernizowanych przy współfinansowaniu ze środków UE, kosztem linii o mniejszym znaczeniu. Pozwoli to na uniknięcie wyłączenia z eksploatacji wielu linii o mniejszym znaczeniu i zmniejszenia wielkości sieci linii kolejowych. Program przewiduje odstąpienie od likwidacji linii kolejowych pierwotnie przewidzianych do zlikwidowania. Przyjęte założenia oraz nowa kategoryzacja linii kolejowych mają również na celu niedopuszczenie do degradacji przewidzianych do likwidacji linii kolejowych, przy jednoczesnym utrzymaniu przejezdności na obecnie eksploatowanych liniach do końca okresu obowiązywania Programu" - czytamy także. 

W celu maksymalizacji efektów programu zaproponowano nowe wskaźniki monitorowania, które pozwolą dokonać oceny skuteczności działań realizujących go zarządców. Szczególnie istotnym wskaźnikiem będzie średnia prędkość kursowania pociągów (prędkość handlowa), jako kluczowy, obok wysokości opłaty za przejazd pociągu po danej trasie i przepustowości sieci kolejowej, parametr decydujący o konkurencyjności transportu kolejowego wobec innych środków transportu, podsumowano w komunikacie. 

(ISBnews)