Nowela dot. uproszczeń dla przedsiębiorców skierowana do uzgodnień

ISBNews
29.09.2017 16:16
A A A


Warszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, podało Rządowe Centrum Legislacji (RCL). Nowe regulacje mają przynieść ok. 3,76 mld zł oszczędności dla firm w ciągu 10 lat. 

"Celem projektowanej regulacji jest usprawnienie procedur, zniesienie zbędnych obciążeń biurokratycznych oraz wprowadzenie rozwiązań, które w inny sposób przyczynią się do zauważalnej poprawy warunków prowadzenia biznesu w Polsce poprzez dokonanie zmian m.in w ustawach podatkowych, w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie handlowym i w ustawie o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Termin konsultacji publicznych będzie wynosił 30 dni dla związków zawodowych i Rady Dialogu Społecznego oraz 21 dni dla pozostałych podmiotów, podano także. 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian spowodują uszczuplenie dochodów ogółem budżetu państwa o łącznie 3 758 mln zł, podano w ocenach skutków regulacji. 

"Projekt zawiera rozwiązania koncentrujące się przede wszystkim na rozwiązaniu problemów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż to wszelkie obciążenia biurokratyczne proporcjonalnie w większym stopniu je obciążają niż duże przedsiębiorstwa. Niemniej jednak część rozwiązań powinna pozytywnie oddziaływać również na duże przedsiębiorstwa, np. ograniczenie sytuacji, w których terminy zapłaty ustalane przez podmioty publiczne na rzecz przedsiębiorców przekraczają 30 dni; poprawa płynności finansowej dzięki zwolnieniu z podatku kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie środków trwałych, które uległy zniszczeniu; określenia jednolitych wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny, oraz umożliwienie powszechnego składania formularzy dotyczących podatków i opłat lokalnych w drodze elektronicznej" - czytamy dalej. 

Zmniejszenie obowiązków informacyjnych i dokumentacyjnych powinno prowadzić do zmniejszenia nakładu czasu i środków na wypełnianie obowiązków podatkowych bez negatywnego wpływu na poprawność rozliczeń. Zwiększenie liczby przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do korzystania z preferencyjnych rozwiązań dostępnych dla "małych podatników" poprzez zwiększenie limitu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu "małego podatnika". Szacunkowo kilkanaście tysięcy przedsiębiorców więcej będzie mogło skorzystać z udogodnień w zakresie podatku dochodowego (możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji; prawo kwartalnego wpłacania zaliczek oraz możliwość skorzystania z obniżonej 15% stawki podatku w przypadku CIT), podano także. 

Według autorów, nastąpi m.in. poprawa płynności finansowej przedsiębiorców i zmniejszenie zatorów płatniczych poprzez:
- ograniczenie sytuacji, w których terminy zapłaty ustalane przez podmioty publiczne na rzecz przedsiębiorców przekraczają 30 dni,
- wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł w ramach rozliczenia podatku dochodowego
- zwolnienie z podatku kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie środków trwałych, które uległy zniszczeniu.

Natomiast zmiana polegająca na zastąpieniu stosowanych w ustawie o podatku akcyzowym oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy kodów Nomenklatury Scalonej (CN) - kodami CN stosowanymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa celnego w tym zakresie zapewnieni jednolitość i spójność w zakresie kodów CN zawartych w przepisach prawa akcyzowego i celnego.

W zakresie administrowania obrotem - zniesienie obowiązku przedkładania tłumaczeń dokumentów załączonych do wniosku i obowiązku przedkładania każdorazowo dokumentów pełnomocnictwa przyczyni się do oszczędności czasu i środków finansowych. Przedsiębiorcy niekiedy składają po kilka - kilkanaście wniosków dziennie (np. o wydanie dokumentów nadzoru na przywóz wyrobów stalowych). Ze względu na wprowadzenie fakultatywności żądania przez organ dołączenia do akt sprawy dokumentów, rzeczywiste oszczędności dla przedsiębiorców są trudne do oszacowaniu.

Skutki w zakresie zmian przepisów ustawy o rachunkowości: uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych oraz obciążeń w zakresie przechowywania sprawozdań finansowych. Jednoznaczne uregulowanie spornych kwestii prawnych, występujących w procesie prowadzenia działalności w formie spółki handlowej, pozwoli na szybsze podejmowanie decyzji gospodarczych, eliminując w dużym stopniu ryzyko prawne wynikające min. z potencjalnego sporu sądowego oraz ograniczy konieczność przeznaczania środków pieniężnych na obsługę prawną.

Propozycja zmiany przepisów w zakresie poszerzenia możliwości pełnienia zadań służby bhp przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników - z obecnego limitu zatrudnienia do 20 pracowników, umożliwi dokonanie przez pracodawcę najbardziej optymalnego wyboru dotyczącego wyznaczenia osoby wykonującej zadania służby bhp. Obecnie pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników zobowiązany jest powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy lub specjaliście spoza zakładu pracy. Zmiana będzie skutkować bardziej efektywnym wykorzystaniem zasobów kadrowych w małych przedsiębiorstwach, a tym samym zwiększy ich konkurencyjność. Zmiana limitu z 20 pracowników do 50 w obu przypadkach dotyczy pracodawców zakwalifikowanych do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym. Zmiana przepisów skierowana jest do grup działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i najmniej szkodliwych czynnikach dla zdrowia, podano dalej.

Planuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem zmian w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, które wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2018 r., zmian w ustawie o podatku rolnym, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawie o podatku leśnym, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r., oraz wybranych zmian w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych (zmiany dotyczącego instytucji małego podatnika, kosztów uzyskania przychodów i rozliczenia straty), które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

(ISBnews)