Projekt budżetu: Inwestycje wzrosną realnie o 7,2% w 2017 r. i 7,6% w 2018 r.

ISBNews
02.10.2017 07:41
A A A


Warszawa, 30.09.2017 (ISBnews) - Realne tempo wzrostu inwestycji ogółem wyniesie 7,2% w 2017 r. i 7,6% w 2018 r., podano w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2018 r., przesłanego do Sejmu. W projekcie założono, że podstawowym czynnikiem wzrostu gospodarczego, który ma wynieść 3,6% w tym roku i 3,8% w przyszłym roku, by w 2018 r. pozostanie popyt krajowy.

"Kwartalny profil zmian PKB wskazuje, że od IV kw. 2016 r. gospodarka polska powróciła na ścieżkę szybszego wzrostu. Głównym czynnikiem wzrostu pozostaje popyt krajowy, w tym popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych. Sprzyja temu systematyczna poprawa na rynku pracy. Wraz ze wzrostem popytu na pracę stopa bezrobocia rejestruje historyczne minima przy stabilnym wzroście wynagrodzeń. Dochody do dyspozycji gospodarstw domowych są dodatkowo wspierane przez transfery wynikające z realizacji programu 'Rodzina 500+'" - czytamy w uzasadnieniu.

W l kw. 2017 r. odnotowano też wzrost w ujęciu kwartalnym nakładów brutto na środki trwałe, co, uwzględniając dobre wyniki produkcji budowlano-montażowej w 11 kw., daje podstawy do oczekiwania zmiany obserwowanej w 2016 r. negatywnej tendencji kształtowania się inwestycji, wskazano także.

"Przyjęto, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. wyniesie 3,6%, by w 2018 r. przyspieszyć do 3,8%. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne z rosnącą rolą nakładów brutto na środki trwałe" - napisano w dokumencie.

Rząd szacuje, że luka produktowa w relacji do potencjalnego PKB, która jeszcze w roku ubiegłym była ujemna, domknie się w 2017 r. i w okresie prognozy pozostanie zerowa.

Tempo wzrostu potencjalnego PKB w prognozowanym okresie przyspieszy stopniowo z poziomu 2,9% szacowanego dla 2016 r. do 3,8% w 2018 r., podano także.

"Do poprawy tego tempa wzrostu w największym stopniu przyczyni się zakładane przyspieszenie tempa wzrostu produktywności czynników produkcji oraz stopniowe zwiększanie się udziału kapitału w tworzeniu PKB. Dodatkowo, wsparciem potencjalnego wzrostu polskiej gospodarki będzie prognozowany dalszy spadek stopy bezrobocia równowagi, który będzie łagodzić wpływ negatywnych tendencji demograficznych" - czytamy dalej.

Przyjęty na potrzeby uzasadnienia ustawy budżetowej na 2018 r. scenariusz zakłada, że zarówno w 2017 r. jak i 2018 r. udział inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych w PKB będzie się zwiększał, czemu sprzyjać będzie zakładane istotne przyspieszenie iw wydatkowaniu funduszy unijnych. W kolejnych latach będziemy również obserwować stopniowe przyspieszenie tempa wzrostu inwestycji w sektorze rynkowym, zapowiedziano w dokumencie.

"Czynnikami wspierającymi popyt inwestycyjny sektora prywatnego będą: utrzymująca się dobra sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw, wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych, utrzymujący się na niskim poziomie koszt kapitału oraz implementacja działań przewidzianych w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) w celu zwiększenia stopy inwestycji, w tym uruchomienie Polskiego Funduszu Rozwoju. Uwzględniając powyższe, przyjęty scenariusz zakłada, że realne tempo wzrostu inwestycji ogółem wyniesie 7,2% w 2017 r. i 7,6% w 2018 r." - napisano w uzasadnieniu.

Realne tempo wzrostu spożycia ogółem prognozowane jest na poziomie 3,9% w tym roku i 3% w przyszłym roku.

"Zmiany spożycia ogółem są konsekwencją przyjętego scenariusza kształtowania się spożycia publicznego i spożycia prywatnego. Realny wzrost spożycia publicznego uwarunkowany będzie działaniami rządu ukierunkowanymi na przestrzeganie obowiązujących reguł fiskalnych i dążenie do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego. Przyjęto, że realne tempo wzrostu tej kategorii ekonomicznej wyniesie 3,5% w 2017 r. i 1 ,3% w 2018 r." - czytamy dalej.

W przypadku spożycia prywatnego - rząd zakłada, że w 2017 r. realny wzrost tej kategorii przyspieszy do 4%, wobec 3,8% tempa wzrostu w roku ubiegłym. W kolejnym roku realne tempo wzrostu spożycia prywatnego ma wynieść 3,5%.

"Szybkiemu wzrostowi spożycia prywatnego sprzyjać będzie istotna poprawa w obszarze dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, m. in. w związku z zakładanym scenariuszem utrzymania się bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy oraz transferami w ramach programu 'Rodzina 500+'" - wytłumaczono.

Rząd zwrócił też uwagę, że w ostatnich latach obserwujemy w Polsce systematyczny wzrost udziału eksportu w PKB.

"Zmiana struktury wzrostu gospodarczego wynika m. in. z utrzymującej się wysokiej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Przyjęty scenariusz wzrostu gospodarczego zakłada, że udział eksportu w PKB będzie nadal rósł, do 53,6% w 2017 r. i 54,9% w 2018 r. Realne tempo wzrostu eksportu dóbr i usług w Polsce w 2017 r. wyniesie 7,1 %, a w roku kolejnym ukształtuje się na poziomie 6,4%. Oznacza to, że podobnie jak w latach ubiegłych, tempo wzrostu eksportu pozostanie wyższe niż tempo wzrostu rynków eksportowych i tempo wzrostu PKB" - podsumowano w dokumencie.

Poniżej podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2016-2021
Wyszczególnienie 2016 plan na 2017 2018 2019 2020 2021
PKB 2,7 3,6 3,8 3,8 3,8 3,6
    Eksport 9 7,1 6,4 6 6 6
    Import 8,9 7,7 6,9 6,1 6,1 6
  Popyt krajowy 2,4 3,8 3,9 3,8 3,8 3,6
    Spożycie 3,6 3,9 3 3,1 3,1 3
      - prywatne 3,8 4 3,5 3,5 3,5 3,5
      - publiczne 2,8 3,5 1,3 1,6 1,5 1,5
    Akumulacja -1,8 3,8 7,3 6,7 6,7 5,4
      - nakłady brutto na środki trwałe -7,9 7,2 7,6 7,3 7 5,5


(ISBnews)