Dochody podatkowe w 2018 wzrosną o 20,44 mld zł r/r, w tym z VAT o 12,5 mld zł

ISBNews
02.10.2017 07:41
A A A


Warszawa, 30.09.2017 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu na 2018 r. wyniosą 331,67 mld zł, co oznacza wzrost o 20,44 mld zł (nominalnie - o 6,6% r/r) wobec planowanego wykonania na 2017 r., podano w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2018 r. Dochody z podatku od towarów i usług (VAT) mają wzrosnąć o 12,5 mld zł (tj. o 8,1%) r/r do 166 mld zł (w 2017 r. ich wzrost ma wynieść 26,9 mld zł do 153,5 mld zł).

"Zgodnie prognozą dochody podatkowe w 2018 r. wyniosą 331 672 637 tys. zł, tj. o 6,6% nominalnie więcej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. Relacja tych dochodów do PKB w 2018 r. wyniesie 16,1% i pozostanie na poziomie relacji z 2017 r." - czytamy w uzasadnieniu.

Według projektu, podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) ma przynieść budżetowi 32,4 mld zł w 2018 r. wobec planowanego wykonania na rok bieżący w wysokości 29,82 mld zł.

Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) mają wzrosnąć odpowiednio do 55,5 mld zł w 2018 r. z planowanych na ten rok 52,2 mld zł.

Rząd przewiduje też spadek dochodów od wydobycia niektórych kopalin do 1,29 mld zł w 2018 r. z oczekiwanych w tym roku 1,64 mld zł.

Jednocześnie dochody z podatku od niektórych instytucji finansowych mają wzrosnąć do 4,57 mld zł w 2018 r. z planowanych na bieżący rok 4,3 mld zł.

"Makroekonomiczne warunki gromadzenia dochodów w 2018 r. będą korzystne dla podatku VAT. Wzrost gospodarczy będzie determinowany głównie wzrostem popytu krajowego. W szczególności przewiduje się, że spożycie prywatne, które stanowi zdecydowaną większość bazy podatkowej w przypadku podatku VAT, wzrośnie w ujęciu nominalnym w 2018 r. o 5,9%" - czytamy w uzasadnieniu.

W 2018 r. stawki podatku VAT pozostaną na obecnym poziomie. Na planowany poziom dochodów z VAT w 2018 r. będą miały również istotny wpływ efekty podejmowanych działań mających na celu wzrost efektywności poboru podatku oraz walkę z oszustwami i szarą strefą w tym obszarze.

"Część działań uszczelniających system podatkowy w zakresie VAT została podjęta już w 2017 r., co jest jedną z przyczyn bardzo dobrej, znacznie wyższej niż pierwotnie planowano, realizacji dochodów z VAT w 2017 r. Działania te podniosły stopień wywiązywania się z zobowiązań podatkowych oraz będą pozytywnie wpływać na dochody również w 2018 r. Przykładem takiego działania jest wprowadzenie w 2017 r. systemu monitorowania: drogowego przewozu towarów" - napisano w uzasadnieniu.

"W 2018 r. planuje się także dalsze prace polegające na rozbudowaniu systemu obsługującego Jednolity Plik Kontrolny (JPK). W szczególności w 2018 r. planowane jest objęcie obowiązkiem przekazywania danych w formie elektronicznej wszystkich podatników VAT. W związku z tym możliwa będzie dalsza rozbudowa Analizatora JPK, co umożliwi identyfikację działań polegających na wykorzystaniu faktur dokumentujących fikcyjne transakcje pomiędzy wszystkimi podatnikami VAT. W 2018 r. planuje się również rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych on-line oraz wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment)" - czytamy dalej.

(ISBnews)