Polityka surowcowa obejmie wyznaczenie surowców strateg. i weryfikację podatków

ISBNews
02.10.2017 10:12
A A A


Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - Założenia polityki surowcowej państwa obejmują m.in. wyznaczanie surowców strategicznych, wsparcie dla polskich firm geologicznych oraz weryfikację systemu podatków i danin, wynika z projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Polityki Surowcowej Państwa.

"Polityka surowcowa odegra szczególną i strategiczną rolę w budowaniu silnego surowcowo państwa, w możliwie ograniczonym stopniu uzależnionego od zewnętrznych źródeł dostaw surowców i zdolnego do udzielania wsparcia krajom o słabszej pozycji surowcowej" - czytamy w założeniach projektu.

Założenia przewidują m.in.:

- Wyznaczenie surowców strategicznych, kluczowych i krytycznych dla polskiej gospodarki i określenie ich przepływów materiałowych (wydobycie, produkcja ze źródeł pierwotnych, import, eksport, zużycie, odzysk ze źródeł wtórnych, zagospodarowanie odpadów wydobywczych, produkcyjnych i poamortyzacyjnych, magazynowanie rezerw).

- Rozwój pozyskiwania surowców ze źródeł pierwotnych (złóż kopalin), ochronę złóż w kontekście systemu planowania przestrzennego i uwarunkowań prawnych oraz określenie kierunków zmian polityki koncesyjnej w kontekście zapewnienia rozwoju podaży surowców ze złóż.

- Rozwój pozyskiwania surowców z odpadów, rozwój zamienników surowców mineralnych i kopalin oraz doskonalenie technik rekultywacji i remediacji.

- Określenie istniejących i innych potencjalnych źródeł importu surowców deficytowych, z uwzględnieniem surowców na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, identyfikację potrzeb i obszarów wsparcia dla polskich firm geologicznych i górniczych prowadzących lub zamierzających rozpocząć działalność na rynkach międzynarodowych, a także zwiększenie zaangażowania Polski w pracach poszukiwawczo-rozpoznawczych w celu pozyskiwania rud metali i hydratów gazowych z dna oceanów.

- Przygotowanie reformy prawa geologicznego i górniczego w zakresie zarządzania wnętrzem Ziemi i ewentualnej kodyfikacji, zmianę przepisów ustaw w zakresie gospodarki odpadami oraz utworzenie Polskiej Służby Geologicznej.

- Dostosowanie systemu planowania przestrzennego do potrzeb skutecznej ochrony złóż kopalin i struktur geologicznych, w tym ochrony przed nieodwracalną utratą zasobów, oraz dla zapewnienia dostępu do tych zasobów w perspektywie wieloletniej, skrócenie procesu uzyskiwania decyzji środowiskowej, decyzji koncesyjnej oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także ograniczenie skali niekoncesjonowanej działalności geologiczno-górniczej przez wypracowanie uregulowań prawnych eliminujących bariery czasowe i organizacyjne uzyskiwania pozwoleń inwestycyjnych.

- Usprawnienie systemu podatków i danin, w tym wycenę wartości zasobów złóż kopalin objętych własnością górniczą jako elementu mienia Skarbu Państwa, w tym dla celów opłat i użytkowania górniczego oraz weryfikację systemu opłat i podatków związanych z działalnością geologiczną i górniczą.

- Upowszechnienie wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych.

Wedle założeń projektu, główną bazą realizacji polityki surowcowej mają być zasoby krajowe.

"Wdrożenie polityki surowcowej państwa nastąpi poprzez utworzenie i zastosowanie właściwych narzędzi i mechanizmów zarówno prawnych, jak i pozalegislacyjnych (m.in. organizacyjnych), które umożliwią prognozowanie zjawisk rynkowych (np. wahania cen i zakłócenia dostaw) oraz elastyczne reagowanie na nie. Takie działania przyczynią się do ograniczenia negatywnych skutków nagłych zmian na światowym rynku surowców, ale także do wzmocnienia siły gospodarczej i geopolitycznej naszego państwa" - czytamy dalej.

(ISBnews)