FTF Galleon ogłosił wezwanie na akcje Synthosa po 4,78 zł na akcję

ISBNews
26.10.2017 17:59
A A A


Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - FTF Galleon kontrolowany przez Michała Sołowowa ogłosił wezwanie na 496 690 991 akcji Synthosa oferując po 4,78 zł za jedną akcję, poinformował wzywający.

Na czwartkowym zamknięciu notowań z jedną akcję Synthosa płacono 4,79 zł.

"Przedmiotem wezwania jest 496 690 991 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,03 zł każda wyemitowanych przez Synthos S.A., co stanowi wszystkie akcje emitenta, poza akcjami należącymi (bezpośrednio lub pośrednio) do wzywającego, podmiotów od niego zależnych lub wobec niego dominujących" - czytamy w komunikacie.

Zapisy w wezwaniu będą przyjmowane od 17 listopada do 18 grudnia. Przewidywany dzień nabycia i rozliczenia transakcji został wyznaczony na 21 grudnia.

Podmiotami pośredniczącymi w wezwaniu są DM PKO BP i Pekao IB, podano także.

"Akcje, które zamierza nabyć nabywający reprezentują (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 37,54% liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta i (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 37,54% ogólnej liczby akcji emitenta" - czytamy dalej.


Akcje objęte wezwaniem nabywane będą po cenie 4,78 zł. 

Jeżeli po przeprowadzeniu wezwania i nabyciu w jego ramach akcji, wzywający, wraz z podmiotami zależnymi lub wobec niego dominującymi, uzyska prawo do przynajmniej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, wzywający rozważy przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji emitenta, podano także.


"Po przeprowadzeniu wezwania, wzywający zamierza złożyć wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia emitenta i umieszczenie w porządku obrad sprawy podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji emitenta oraz w przedmiocie wycofania ich z obrotu na GPW. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa powyżej, Wzywający w wykonaniu uchwały doprowadzi do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wyrażenie zgody na przywrócenie akcjom emitenta formy dokumentu" - czytamy dalej.

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)