Akcja kredytowa B. Millennium wzrosła o 2,6% r/r, wskaźnik NPL: 4,61% po III kw.

ISBNews
30.10.2017 09:19
A A A


Warszawa, 30.10.2017 (ISBnews) - Kredyty i pożyczki netto Grupy Banku Millennium wyniosły 47,59 mld zł na koniec września 2017 roku, co oznacza wzrost o 2,6% w skali roku, podała instytucja. Jednocześnie wskaźnik kredytów z utratą wartości (NPL) do kredytów ogółem wzrósł do 4,61% z 4,57% przed rokiem. Łącznie fundusze klientów w Grupie wzrosły o 6,6% r/r do 65,63 mld zł.

"Kredyty i pożyczki netto Grupy Banku Millennium wyniosły 47 593 mln zł na koniec września 2017 roku, co oznacza wzrost o 2,6% w ujęciu rocznym. Ten skromny wzrost wynikał, z połączenia dwóch czynników - z jednej strony szybszego obniżenia portfela walutowych kredytów hipotecznych (-12% r/r, częściowo w wyniku zmian kursów wymiany), a z drugiej zwiększenia tempa wzrostu we wszystkich pozostałych segmentach, w sumie generując silny, roczny wzrost na poziomie 11,7% (netto)" - czytamy w raporcie.

Wartość netto kredytów udzielonych gospodarstwom domowym, na dzień 30 września 2017 roku wyniosła 32 463 mln zł i niższa o 1,1% r/r. Bank podkreślił jednak, że poza zmniejszonym portfelem walutowych kredytów hipotecznych, wszystkie pozostałe segmenty, takie jak kredyty hipoteczne w PLN (+14% r/r) i kredyty konsumpcyjne (+9% r/r) zanotowały silne tempo wzrostu. W szczególności sprzedaż nowych kredytów hipotecznych w PLN przyśpieszyła w ciągu ostatniego roku (o 158% narastająco), osiągając poziom kwartalny 725 mln zł w III kw. 2017 r. W tym samym kwartale sprzedaż pożyczek gotówkowych wyniosła 599 mln zł.

"Kredyty dla przedsiębiorstw wyniosły 15 130 mln zł na koniec września 2017 roku notując roczny wzrost na poziomie 12%. Był to bardzo dobrze zrównoważony, dwucyfrowy wzrost obejmujący wszystkie produkty: faktoring (+15%), leasing (+10%) i pozostałe kredyty (+10% r/r)" - czytamy dalej.

Kredyty z utratą wartości do kredytów ogółem stanowiły 4,61% na 30 września br. wobec 4,54% kwartał wcześniej i 4,57% rok wcześniej.

"Wskaźniki kredytów z utratą wartości w poszczególnych segmentach produktów wykazują silny trend spadkowy w portfelu korporacyjnym (z 5,5% do 4,3%), podczas gdy wskaźnik ten dla portfela detalicznego lekko wzrósł w ciągu roku z poziomu 4,2% do 4,7% (w tym kredyty hipoteczne na poziomie 2,57%)" - napisano w raporcie.

Łącznie środki klientów w Grupie Banku Millennium osiągnęły poziom 65 633 mln zł na dzień 30 września 2017 roku, co oznacza wzrost o 6,6% r/r i o 0,3% w stosunku do stanu na koniec czerwca 2017 roku. Wzrost depozytów uległ spowolnieniu do 4,4% rocznie po niewielkim spadku w zanotowanym w okresie III kw. 2017 na poziomie -0,5%. Saldo łączne depozytów grupy wyniosło 56 679 mln zł na dzień 30 września 2017 r., podano także.

"Na dzień 30 września 2017 roku środki klientów detalicznych wyniosły 49 035 mln zł, notując wzrost o 7,8% w ujęciu rocznym. Depozyty klientów indywidualnych wyniosły 40 082 mln zł (wzrost roczny o 4,9%), podczas gdy produkty inwestycyjne nie będące depozytami osiągnęły poziom 8 954 mln zł (silny wzrost o 23,6% w skali roku)" - napisano w materiale.

W łącznym saldzie tych aktywów 4 872 mln zł stanowiły fundusze zarządzane przez Millennium TFI, 3 629 mln zł - to produkty i fundusze zarządzane przez podmioty obce, natomiast 453 mln zł - to wartość własnych papierów wartościowych Banku sprzedanych klientom indywidualnym (głównie w postaci instrumentów strukturyzowanych).

"Silny wzrost liczby klientów i rachunków wraz z promocją rachunków oszczędnościowych umożliwił osiągnięcie wyraźnego wzrostu udziału wolumenu rachunków bieżących i oszczędnościowych w depozytach ogółem klientów indywidualnych: z udziału na poziomie 55% w ubiegłym roku do 63% w chwili obecnej" - wskazano też w raporcie.

Depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego wyniosły 16 597 mln zł na dzień 30 września 2017 roku, co oznacza ich wzrost o 3,3% w ujęciu rocznym. Tak jak w segmencie detalicznym, główną siłą napędową wzrostu pozostają rachunki bieżące: +11,9% w stosunku do stanu na koniec września 2016 r., podano dalej.

Bank wskazał, że III kw. 2017 roku przyniósł zmianę trendu w dynamice wskaźnika kredyty/depozyty Grupy. Po 5 kwartałach szybszego wzrostu depozytów w stosunku do kredytów wskaźnik uległ obniżeniu z 88% do 82% w czerwcu 2017 r.

"Na koniec września wskaźnik pozostaje na bardzo bezpiecznym poziomie (83,4%), a udział płynnych papierów wartościowych (obligacje Skarbu Państwa i bony NBP) w aktywach ogółem grupy utrzymuje się na poziomie 23,9%" - czytamy w raporcie.

Bank Millennium przypomniał także, że wzrost liczby aktywnych klientów o 300 tys. był jednym z głównych celów strategicznych grupy na okres kończący się w 2017 roku.

"Na koniec września 2017 r. roku liczba aktywnych klientów wzrosła o 313 tys. od września 2014 r., przy czym przyśpieszenie trendu wzrostowego było wyraźne (+39 tys. wzrost netto liczby aktywnych klientów w III kw. 2017r.). Łącznie liczba aktywnych klientów indywidualnych osiągnęła 1 596 tys. na koniec września 2017r. Na ten dzień Bank prowadził 2.360 tys. rachunków klientów detalicznych, z czego 833 tys. rachunków bieżących Konto 360°, czyli rachunków podstawowego rodzaju otwartych od maja 2014 roku (od początku kampanii)" - napisano w raporcie.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)