IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4,3%, wzrost inwestycji sięgnie 4,4% w III kw. 2017 r.

ISBNews
30.10.2017 14:32
A A A


Warszawa, 30.10.2017 (ISBnews) - Tempo wzrostu PKB wyniesie w III kw. 4,3% r/r, wynika z szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG).

"Oznacza to, że w okresie tym odnotowano najwyższe kwartalne tempo wzrostu gospodarczego od końca 2015 roku, a stan koniunktury makroekonomicznej określić należy jako korzystny. Uwzględniając czynniki sezonowe, tempo wzrostu PKB w trzecim kwartale wyniosło 1% w stosunku do poprzedniego kwartału" - czytamy w raporcie.

Według Instytutu, głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale był popyt krajowy, którego wzrost szacowany jest na 4,5 %. Poziom inwestycji wzrósł o 4,4%.

"Biorąc jednak pod uwagę niską stopę nakładów inwestycyjnych w gospodarce, trudno dynamikę w tej wysokości uznać za wynik zadowalający. Istotne jest jednak odwrócenie trendu spadkowego, wynikające przede wszystkim z uruchamiania kolejnych inwestycji finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach budownictwa infrastrukturalnego. W dalszym ciągu daje się jednak odczuć zbyt niska dynamika inwestycji w sektorze prywatny" - czytamy dalej w raporcie.

Spożycie ogółem wzrosło o 4,3%, a największa jego składowa - spożycie indywidualne rosło nieco wolniej niż w drugim kwartale - jego wzrost został oszacowany na 4,3% w III kw. br. .

Według prognoz Instytutu, pogorszyło się saldo handlowe Polski z zagranicą w III kw. br. W ocenie Instytutu, eksport wzrósł w tym czasie o 9,2%, a import o 9,8%.

W ujęciu sektorowym najszybciej rozwijającą się częścią gospodarki było budownictwo w III kw. br.

"Tempo wzrostu wartości dodanej w budownictwie w trzecim kwartale Instytut szacuje na 17,5%, podczas gdy produkcja sprzedana budownictwa (w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej dziewięciu osób) wzrosła o 19,4%. Wolniej niż w budownictwie wzrastała wartość dodana w przemyśle. W opinii IPAG, tempo jej wzrostu wyniosło 6%, a produkcji sprzedanej przemysłu 6,3%" - czytamy w materiale.

Według analityków, wzrost gospodarczy w IV kwartale utrzyma się na poziomie odnotowanym w III kw., czyli wyniesie 4,3 %.

"W roku 2018 spodziewać się należy nieznacznego obniżenia tempa wzrostu gospodarczego do poziomu 3,9% [wobec 4,1% oczekiwanych w 2017 r.]. Odwrotnie niż w 2017 roku, pierwsza połowa 2018 roku odznaczać się będzie szybszym wzrostem gospodarczym niż druga - dynamika wzrostu w kolejnych kwartałach będzie coraz niższa" - czytamy dalej.

Instytut szacuje ponadto, że wyraźne przyspieszenia wzrostu inwestycji nastąpi w 2018 roku, kiedy to tempo ich wzrostu osiągnie poziom 7,5%. Autorzy raportu podkreślają, barierą dla szybszego wzrostu inwestycji pozostawać może dalsze utrzymywanie się niskiej skłonności do inwestowania w sektorze przedsiębiorstw.

"Według prognozy IPAG, stopa bezrobocia na koniec roku 2017 wyniesie 7,1%, czyli o 1,1 punktu procentowego mniej niż w grudniu 2016 roku. W roku 2018 stopa bezrobocia obniży się jeszcze o 0,3 punktu procentowego do poziomu 6,8 na koniec grudnia" - podano również.

Instytut spodziewa się umiarkowanego wzrostu cen w 2018 roku.

"W 2018 roku procesy inflacyjne nieco przyspieszą - inflacja średnioroczna powinna wynieść 2,2 %. W pierwszym kwartale 2018 roku tempo wzrostu cen będzie, ze względów bazowych, najniższe, a w następnych kwartałach będzie wzrastać, do poziomu 2,6 % w grudniu" - czytamy również.

IPAG oczekuje, że nastąpi przyspieszenie wzrostu eksportu do 8,9% oraz importu, który wzrośnie o 9,3%. "Według prognozy IPAG, w roku 2017 tempo wzrostu eksportu wyniesie 7,5%, natomiast import w tym samym czasie wzrośnie o 8,5 %", podano także.

W 2017 roku zespół prognoz makroekonomicznych wydzielił się ze struktur IBnGR, tworząc nowy ośrodek analityczny - Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG). Prezentowany raport jest trzecią publikacją z tego cyklu, sygnowaną marką Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych.

(ISBnews)