Zysk netto Synektika wzrósł r/r do 0,49 mln zł w III kw. 2017 r.

ISBNews
03.11.2017 08:23
A A A


Warszawa, 03.11.2017 (ISBnews) - Synektik odnotował 0,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W III kwartale 2017 roku grupa kapitałowa zanotowała:
- w segmencie radiofarmaceutyków pozytywne tendencje z poprzednich kwartałów zostały utrzymane, a parametry sprzedaży i dynamiki zmian były rekordowe. Wzrost sprzedaży w ujęciu kwartalnym wyniósł 24,7% (po eliminacji operacji wewnętrznych 23,5%), zaś w ujęciu narastającym dynamika przychodów wyniosła 27,1% (po eliminacji operacji wewnętrznych 19,7%). Wzrostowi uległy również przychody w segmencie usług serwisowo-pomiarowych (19% oraz 8,3% odpowiednio kwartalnie i narastająco). W segmencie sprzedaży urządzeń medycznych odnotowane ujemne dynamiki. Całkowite przychody ze sprzedaży były o 21,8% niższe w stosunku do analogicznego kwartału 2016 roku (narastająco o 18,0%).
- znaczną poprawę rentowności działalności operacyjnej,
- wzrost wyniku EBITDA o ponad 11% w ujęciu kwartalnym oraz 24,3% w ujęciu narastającym,
- blisko 6% i 39% wzrostu wyniku operacyjnego (odpowiednio kwartalnie i narastająco),
- kwartalny wzrost wyniku netto o 23,1%, w ujęciu narastającym zysk netto jest wyższy o 1 147 tys. zł w stosunku do III kwartałów 2016 roku, kiedy grupa zanotowała 176 tys. zł straty" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,65 mln zł wobec 0,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,52 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 14,72 mln zł rok wcześniej.

"Podstawowy wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez grupę kapitałową miały następujące czynniki:
a. wzrost przychodów w segmencie radiofarmaceutyków, w szczególności ze sprzedaży radioznaczników specjalnych,
b. zmiany w strukturze sprzedaży zwiększające udział własnych wysokomarżowych produktów,
c. spadek wolumenu obrotu w segmencie diagnostyki obrazowej i rozwiązań IT wynikający z powolnego procesu uruchamiania środków unijnych przeznaczonych na zakup aparatury diagnostycznej i podwyższenie standardów ochrony zdrowia w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020,
d. rozliczenie części otrzymanych dotacji finansujących działalność badawczą w zakresie radiofarmaceutyków" - czytamy dalej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 0,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,18 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 28,91 mln zł w porównaniu z 35,24 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 0,91 mln zł wobec 1,75 mln zł straty rok wcześniej.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)