Zysk netto Banku Handlowego wzrósł r/r do 171,57 mln zł w III kw. 2017 r.

ISBNews
14.11.2017 07:28
A A A


Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - Bank Handlowy odnotował 171,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 144,92 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 273,46 mln zł wobec 247,32 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 146,2 mln zł wobec 144,5 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 44,23 mld zł na koniec III kw. 2017 r. wobec 45,21 mld na koniec 2016 r.

"Na koniec III kwartału 2017 roku suma bilansowa wyniosła 44,2 mld zł, co stanowi spadek o 982 mln zł (tj. 2,2%) w porównaniu do końca 2016 roku. Na zmianę salda aktywów miały wpływ następujące elementy:

* spadek aktywów przeznaczonych do obrotu o 1,5 mld zł, tj. 38,9%, przede wszystkim w efekcie zmniejszenia wartości portfela obligacji skarbowych;

* spadek salda dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży o 0,6 mld zł, tj. 3,2%, głównie w wyniku zmniejszenia pozycji w bonach pieniężnych Narodowego Banku Polskiego" - czytamy w raporcie.

W okresie I-III kw. 2017 r. bank miał 372,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 471,27 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 376,09 mln zł wobec 475,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Na kształtowanie się wyniku działalności operacyjnej grupy w III kwartale 2017 roku w porównaniu do III kwartału 2016 roku wpływ miały w szczególności:

* wynik z tytułu odsetek w wysokości 273,5 mln zł wobec 247,3 mln zł w III kwartale 2016 roku - wzrost o 26,1 mln zł (tj. 10,6%). Przychody odsetkowe w III kwartale 2017 roku wzrosły o 51,1 mln zł r/r (tj. 16,9%) i wyniosły 352,8 mln zł. Po korekcie o "pozycję przychody odsetkowe z tytułu instrumentów pochodnych w rachunkowości zabezpieczeń", porównywalne przychody odsetkowe wzrosły w III kwartale 2017 roku o 31 mln zł (tj. 10,3%) w ujęciu rocznym.

* wynik z tytułu opłat i prowizji w kwocie 146,2 mln zł wobec 144,5 mln zł w III kwartale 2016 roku - wzrost o 1,7 mln zł (tj. 1,2%) był przede wszystkim efektem wyższego wyniku z tytułu kart płatniczych i kredytowych w związku ze wzrostem ich transakcyjności.

* wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji w wysokości 93,5 mln zł w III kwartale 2017 roku, który pozostał na niezmienionym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz wynik na inwestycyjnych dłużnych papierach wartościowych w wysokości 12,9 mln zł wobec 21,7 mln zł w III kwartale 2016 roku, tj. spadek o 8,7 mln zł;

* koszty działania i ogólnego zarządu wraz z amortyzacją w wysokości 278,8 mln zł wobec 287,9 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego - spadek o 9 mln zł (tj. 3,1%) wynikający z niższych kosztów pracowniczych o 6,8 mln zł głównie z powodu niższego poziomu premii, podano w raporcie.

"Jednocześnie spadek zanotowały koszty ogólno-administracyjne o 3,6 mln zł głównie z powodu niższych kosztów na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) w związku ze zmianą metodologii wnoszenia opłat na rzecz BFG począwszy od 2017 roku. W III kwartale 2017 roku bank dokonał wpłaty składki na fundusz gwarantowania depozytów (płatnej kwartalnie) w wysokości 2,6 mln zł, podczas gdy w III kwartale 2016 roku wysokość opłaty obowiązkowej i ostrożnościowej (obie płatne kwartalnie) wyniosły 17,4 mln zł. Z drugiej strony koszty reklamy i marketingu wzrosły o 4,3 mln zł r/r w wyniku przeprowadzonych akcji promocyjnych na rzecz budowy świadomości marki Citi Handlowy oraz koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych wzrosły o 1,4 mln zł r./r. w związku z realizacją projektów technologicznych" - napisano w materiale.

W III kw. 2017 r. wskaźnik ROE wyniósł 8% wobec 9,4% rok wcześniej, a ROA - odpowiednio: 1,1% wobec 1,3%. Wskaźnik koszty/ dochody (C/I) sięgnął 53% wobec 56% rok wcześniej.

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I  wyniósł na koniec września br. 17,3% wobec 17,4% rok wcześniej.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)