Prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej na 2017 rok

ISBNews
24.11.2017 10:28
A A A


Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017, podała Kancelaria Prezydenta.

"Uzasadnieniem dla nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2017 jest poziom wydatkowania zaplanowanych w budżecie kwot, który - w ocenie Ministerstwa Finansów - będzie niższy od założonego na etapie uchwalania ustawy. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazuje się, że wydatki budżetowe będą niższe m.in. dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy, przekładającej się na wzrost przychodów ze składek na ubezpieczenia społeczne, a tym samym powodującej mniejsze zapotrzebowanie na dotację z budżetu państwa dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak również na skutek niższego wykonania budżetu Unii Europejskiej w 2016 r. i związaną z tym redukcją składek państw członkowskich należnych za 2017 r. Projektodawca zwrócił także uwagę na konieczność zapewnienia sfinansowania zadań wynikających z uchwalonej w dniu 12 października 2017 r. ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do  bezpłatnego węgla, a także zapewnienia finansowania dla innych zadań publicznych" - czytamy w informacji.

Wysokość wydatków budżetu państwa per saldo pozostała na niezmienionym poziomie. Ustawa nie przewiduje również zwiększenia deficytu budżetowego, podkreśliła Kancelaria.

Ustawa wprowadza zmiany do zarówno do części tekstowej ustawy budżetowej na rok 2017, jak i załączników nr 2, 7, 8, 9 i 13. Zmiany w części tekstowej polegają na zwiększeniu limitu wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądów i trybunałów) oraz państwowych jednostek budżetowych, a także dodaniu przepisu upoważniającego Ministra Finansów do utworzenia rezerwy celowej z kwoty zablokowanych wydatków, z przeznaczeniem na dotacje celowe i podmiotowe dla Krajowego Zasobu Nieruchomości, podano także w informacji.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

(ISBnews)