GUS: Nakłady wewnętrzne na B+R w Polsce spadły o 0,7% r/r do 17,9 mld zł w 2016

ISBNews
27.11.2017 14:22
A A A


Warszawa, 27.11.2017 (ISBnews) - Wartość nakładów wewnętrznych ogółem na działalność badawczą i rozwojową (GERD) w 2016 r. ukształtowała się na poziomie 17 943 mln zł, tj. o 0,7% niższym niż w roku poprzednim, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W ramach nakładów wewnętrznych na działalność B+R wyróżniono dwie główne kategorie - nakłady bieżące oraz nakłady inwestycyjne. W 2016 r. nakłady bieżące wyniosły 14 592,9 mln zł, co stanowiło 81,3% nakładów wewnętrznych. W porównaniu z rokiem poprzednim nakłady te były wyższe o 9,6%, zmniejszyły się natomiast nakłady inwestycyjne (o 29,4%). W 2016 r. uwzględniając źródła finansowania nakładów wewnętrznych na B+R, najwyższa wartość środków (9 528,4 mln zł) pochodziła z sektora przedsiębiorstw i stanowiła ona 53,1% wszystkich nakładów poniesionych przez podmioty prowadzące działalność B+R; w przypadku sektora rządowego udział ten wyniósł 38,9%" - czytamy w raporcie.

Intensywność prac B+R, czyli udział nakładów wewnętrznych na badania i prace rozwojowe w PKB wyniosła 0,97% (wobec 1% w 2015 r.), podał także GUS.

Spośród czterech sektorów wykonawczych największy udział w nakładach wewnętrznych na prace B+R miał sektor przedsiębiorstw (65,7% nakładów ogółem). Na sektor rządowy przypadało 2,5%, na sektor szkolnictwa wyższego 31,4%, a na sektor prywatnych instytucji niekomercyjnych 0,4%.

W 2016 r. do pracujących w działalności badawczej i rozwojowej zaliczono 171,6 tys. osób, z czego 39,1% stanowiły kobiety. Liczba pracujących w działalności B+R mierzona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy osiągnęła 111,8 tys. EPC.

"W 2016 r. w działalność badawczą i rozwojową zaangażowanych było 11,7 tys. pracowników z tytułem profesora oraz 19,1 tys. z tytułem doktora habilitowanego, co stanowiło odpowiednio 6,8% oraz 11,1% pracujących w działalności badawczej i rozwojowej. W statystykach międzynarodowych za istotną przyjmuje się liczbę pracujących w działalności B+R posiadających co najmniej stopień naukowy doktora; w Polsce w 2016 r. liczba ta wyniosła 46,3 tys. osób, co stanowiło 27% pracujących w działalności badawczej i rozwojowej" - czytamy także w raporcie.

(ISBnews)