Strategia JSW do 2030r. zakłada średnio 30% marży EBITDA; 18,9 mld zł inwestycji

ISBNews
20.12.2017 09:10
A A A


Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zatwierdziła strategię spółki na lata 2018-2030, która zakłada w tym czasie m.in. średnio 30% marży EBITDA, nakłady inwestycyjne i kapitałowe na poziomie ok. 18,9 mld zł oraz zwiększenie wydobycia węgla do poziomu powyżej 18 mln ton na koniec okresu. W sferze zabezpieczenia stabilności finansowej strategia wskazuje całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu emisji obligacji do 2019 r., podała spółka. 

"Strategia została zorientowana na długoterminowy, stabilny i zrównoważony rozwój zapewniający wzrost wartości spółki z uwzględnieniem oczekiwań akcjonariuszy. Cel ten będzie realizowany poprzez zwiększenie wydobycia i sprzedaży węgla" - czytamy w komunikacie.

Założenia operacyjne na lata 2018-2030 zgodnie ze strategią to:

- Marża EBITDA Grupy średnio 30% w latach 2018-2030,
- Łączne nakłady inwestycyjne i kapitałowe w grupie na poziomie około 18,9 mld zł w okresie obowiązywania strategii,
- Stabilna produkcja węgla na poziomie od 15,6 mln ton w roku 2018 do 18,2 mln ton w roku 2030 przy kosztach gwarantujących rentowność EBITDA,
- Poziom sprzedaży węgla na poziomie zbliżonym do produkcji węgla,
- Zrównoważony poziom produkcji i sprzedaży koksu na poziomie powyżej 3,4 mln ton
- Poprawa efektywności produkcji poprzez inwestycje i wprowadzanie nowych technologii,
- Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych,
- Funkcjonowanie zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju w celu harmonijnej współpracy z interesariuszami, w tym społeczności lokalnej przy zachowaniu założeń ekonomicznych, społecznych i proekologicznych,
- Stabilność finansowa w celu realizacji założeń programu inwestycyjnego ? poprzez utworzenie funduszu stabilizacyjnego FIZ.

Program inwestycyjny Grupy JSW zakłada realizację projektów inwestycyjnych w latach 2018-2030 o łącznych planowanych nakładach w wysokości 18,9 mld zł, nadając najwyższy priorytet projektom w zakresie:
- rozwoju działalności wydobywczej,
- modernizacji i optymalizacji funkcjonowania segmentu koksowniczego,
- zapewnienia samowystarczalności energetycznej poprzez rozwój mocy wytwórczych w oparciu o własną bazę surowcową ? metan i gaz koksowniczy,
- poprawy rentowności grupy oraz integracji poszczególnych segmentów działalności,
- wdrażania innowacyjnych technologii w całym ciągu produkcji ? od wydobycia węgla do produkcji koksu,
- wzrostu efektywności działalności głównej i wspierającej, podano także.

Podstawowe założenia biznesowe w obszarze produkcji węgla to:
- zabezpieczenie dostępu do zasobów węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje ? udostępnianie nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych,
- rozszerzenie bazy zasobowej, w szczególności w zakresie węgla koksowego typu 35,
- zwiększenie wydobycia węgla do poziomu powyżej 18 mln ton w perspektywie do 2030 r.,
- zwiększenie udziału produkcji węgla koksowego w produkcji ogółem do poziomu powyżej 85% od 2020 r.,
- efektywne wykorzystanie metanu oraz gazu koksowniczego do produkcji energii,
- dalsza optymalizacja kosztów.

Główne inwestycje w obszarze koksu to:
- Koksownia Przyjaźń ? budowa nowych baterii koksowniczych w celu produkcji koksu wielkopiecowego o wysokich parametrach przy wykorzystaniu najniższego wskaźnika konwersji,
- Koksownia Radlin ? kontynuacja inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury w celu produkowania koksu wielkopiecowego o bardzo wysokich parametrach.

"Oprócz inwestycji w obszarze koksu będą prowadzone inwestycje w obszarze produktów węglopochodnych skupiające się na maksymalnym odzysku produktów węglopochodnych z gazu koksowniczego, zapewnieniu optymalnej technologii przy spełnieniu obowiązujących wymagań ochrony środowiska oraz bezpieczeństwie technologicznym" - czytamy dalej.

W sferze zabezpieczenia stabilności finansowej strategia wymienia:
- Całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu emisji obligacji do roku 2019,
- Utworzenie funduszu stabilizacyjnego FIZ,
- Wdrożenie w grupie jednolitych procesów finansowych w tym zarządzanie ryzykiem kredytowym, walutowym i rynkowym,
- Utrzymanie poziomu długu netto do skonsolidowanej EBITDA poniżej 2,5x

JSW wskazało także, że wg strategii to "spółka otwarta na innowacje", z uwzględnieniem:
- Inicjowania, przygotowywania i prowadzenia projektów B+R+I dla grupy przy wykorzystaniu środków pomocowych UE,
- Wprowadzania innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych,
- Współtworzenia innowacyjnych rozwiązań przy współpracy ze środowiskiem naukowo-biznesowym.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)