Konsorcjum Torpolu złożyło pozew o zapłatę 34 mln zł przez PKP, PKP PLK i Łódź

ISBNews
22.12.2017 08:18
A A A


Warszawa, 22.12.2017 (ISBnews) - Konsorcjum Torpolu, Astaldi, Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów (PBDiM) złożyło do Sądu Okręgowego w Łodz pozew o zapłatę przeciwko Polskim Kolejom Państwowym (PKP), PKP Polskim Liniom Kolejowym (PKP PLK) i miastu Łódź w związku z nienależytym wykonaniem obowiązków zamawiających przy budowie nowego dworca Łódź Fabryczna, podał Torpol. Wartość przedmiotu sporu to ok. 34 mln zł.

"Wniesionym pozwem konsorcjum dochodzi roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania przez zamawiających ciążących na nich zgodnie z łączącą strony umową oraz wynikających z przepisów prawa obowiązków w zakresie przekazania konsorcjum części placu budowy oraz obowiązku współdziałania przy realizacji robót związanych z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego 'Nowa Łódź Fabryczna'" - czytamy w komunikacie.

Roszczenia objęte pozwem obejmują przy tym wyłącznie koszty pośrednie, tj. koszty ogólne budowy oraz koszty ogólnego zarządu, poniesione przez konsorcjum w związku z zaistnieniem zakłóceń i przedłużeniem czasu na ukończenie robót.

"Konsorcjum w pierwszej kolejności wnosi o zasądzenie od zamawiającego kwot roszczeń z uwzględnieniem podziału wierzytelności poszczególnych członków Konsorcjum w stosunku: 40% (emitent) - 40% (Astaldi) - 10% (Intercor) - 10% (PBDiM)" - czytamy dalej.

Wartość przedmiotu sporu wynosi ok. 34 mln zł, przy czym Torpol szacuje, iż w wariancie podziału wierzytelności poszczególnych członków konsorcjum sporna kwota przypadająca na spółkę to ok. 9,4 mln zł.

18 września 2017 roku konsorcjum wniosło do tego samego sądu pozew o zapłatę kwoty ok. 48,2 mln zł przeciwko zamawiającemu z tytułu wykonanych i nieobjętych umową robót dodatkowych w ramach realizacji ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego. Udział Torpolu, który jest liderem konsorcjum będącego wykonawcą inwestycji "Nowa Łódź Fabryczna" wynosi 40% we wszystkich pracach z wyłączeniem instalacji, torów i żelbetów, przypomniano.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 770 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)