Strategia 'Nowe PZU' zakłada powyżej 22% ROE w 2020, min. 50% zysku na dywidendy

ISBNews
09.01.2018 18:24
A A A


Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - "Nowe PZU - więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017 - 2020" zakłada m.in. zwiększenie wskaźnika zwrotu na kapitale własnym (ROE) Grupy do ponad 22% w 2020 r. wobec 14,9% w 2016 r. oraz minimalny poziom wypłaty dywidendy z zysku skonsolidowanego wynoszący co najmniej 50%.

Strategia zakłada zwiększenie jej udziałów w ubezpieczeniach majątkowych odpowiednio do 38% (z 35,4% w 2016), a w ubezpieczeniach na życie - osiągnięcie 11% udziałów (wobec 11,2% w 2016 r.).

Wskaźnik wypłacalności Solvency II w 2020 r. ma wynieść ponad 200% wobec 247% w 2016 r.

Wzrost efektywności kosztowej - zmniejszenie wskaźnika kosztów administracyjnych do 6,5% w 2020 r. z 8% w 2016 r. Koszty powtarzalne mają wtedy odpowiadać za 6%, zaś inicjatywy rozwojowe - za 0,5%.

Liczba produktów na klienta PZU SA i PZU Życie ma wzrosnąć do 2 w 2020 r. z 1,6 w 2016 r., podano w dokumencie. Wzrost zostanie osiągnięty dzięki sprzedaży dodatkowych 8,5 mln produktów.

Rozwój sprzedaży PZU Zdrowie ma zwiększyć wskaźnik sprzedaży produktów na klienta w tym okresie o 0,19, rozwój współpracy z bankami - o 0,16, zaś cross-sell produktów PZU, w tym pracowniczych planów kapitałowych (PPK) - o 0,15, podano w prezentacji strategii.

Fundament Nowego PZU stanowi realizacja 12 kluczowych inicjatyw:

Jednym z tych fundamentów jest współpraca z Alior Bankiem i Pekao, w ramach której Grupa PZU liczy na sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i życiowych PZU w modelu bancassurance klientom banków Grupy - celem na 2020 r. jest 1 mld zł składki z tego tytułu oraz 1 mln klientów pozyskanych dla banków w Grupie PZU. Z kolei realizacja synergii w obszarach zakupów, IT i nieruchomości ma przynieść w tym okresie redukcję kosztów o 100 mln zł.

Dzięki obecności w segmencie bankowym Grupa PZU chce "istotnie poprawić" swój wynik.

"Długoterminowym celem strategicznym Grupy PZU jest utrzymanie czołowej pozycji w sektorze bankowym w Polsce. Do 2020 roku osiągniemy co najmniej 300 mld zł aktywów [wobec 61 mld zł w 2016 r.], a wynik finansowy netto segmentu będzie kontrybuował do wyniku Grupy PZU na poziomie co najmniej 900 mln zł [wobec 181 mln zł w 2016 r.]" - czytamy w prezentacji.

Potencjalne scenariusze współpracy między bankami będą ocenianie przez Grupę PZU w kontekście ich kontrybucji do celów Grupy PZU, podkreślono także.

Grupa zakłada także osiągnięcie 1 mld zł przychodów PZU Zdrowie w 2020 r. wobec 364 mln zł w 2016 r. oraz wzrostu o 70% nowej sprzedaży ubezpieczeń grupowych do klientów MSP w PZU Życie, podano także.

Rozwój sprzedaży i konsolidacja PZU Inwestycje - jeśli chodzi o aktywa klientów zewnętrznych pod zarządzaniem, Grupa PZU planuje ich wzrost do 65 mld zł w 2020 r. z 27 mld zł w 2016 r. Wynik netto z zarządzania aktywami zewnętrznymi ma zwiększyć się odpowiednio do 200 mln zł z 83,4 mln zł, wskazano także w prezentacji.

Kolejne z 12 kluczowych inicjatyw Grupy to:

* Połączenie bazy danych i stworzenie jednego wspólnego CRM w ramach Grupy PZU / pełen obraz klienta (widok 360 stopni) ("Widok 360 stopni pomaga w budowaniu relacji z klientem i stanowi podstawę do rozwoju cross-sellu w ramach Grupy PZU" - czytamy w prezentacji.)

* Lepsze dopasowanie ceny do ryzyka i wrażliwości cenowej (Taryfikacja 3.0)

* Wdrożenie rozwiązań z dziedziny sztucznej inteligencji

* Uproszczenie oferty produktowej,  w tym prosty język

* Uniwersalizacja sieci sprzedaży (Docelowo 5 tys. uniwersalnych sprzedawców w ramach sieci własnej - ok. 50% sprzedawców)

* Wdrożenie nowego portalu ?moje.pzu.pl" ("Do 2020 roku 5 milionów klientów założy konto w portalu 'moje.pzu.pl'" - czytamy w prezentacji)

* Rozwój oferty direct

* Wdrożenie programu lojalnościowego na poziomie Grupy PZU

* Zintegrowany model obsługi MSP, podano także.

Przyjęty przez zarząd PZU S.A. i zatwierdzony przez radę nadzorczą PZU S.A. wieloletni plan rozwoju i funkcjonowania spółki zawarty w dokumencie pt. "Nowe PZU ? więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020" stanowi aktualizację wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania spółki zawartego w dokumencie pt. "Strategia PZU 2020. Rentowność, Wzrost, Innowacyjność. Strategia Grupy PZU na lata 2016-2020", który został przyjęty i zatwierdzony odpowiednio przez zarząd i RN PZU S.A. 23 sierpnia 2016 r. W związku z powyższym cele strategiczne określone w dokumencie "Strategia PZU 2020. Rentowność, Wzrost, Innowacyjność. Strategia Grupy PZU na lata 2016-2020" zostaną zastąpione przez cele wynikające z dokumentu "Nowe PZU ? więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020", podkreślił ubezpieczyciel w komunikacie.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)