GetBack ustanowił publiczny program emisji obligacji na rynku rumuńskim

ISBNews
19.01.2018 08:30
A A A


Warszawa, 19.01.2018 (ISBnews) - GetBack ustanowił na rynku rumuńskim program emisji obligacji denominowanych w lejach rumuńskich (RON) o wartości nominalnej do 100 mln RON, poinformowała spółka. Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie przepisów prawa rumuńskiego i zaoferowane w trybie oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów.

"W ramach programu emitowane będą obligacje zwykłe na okaziciela, które nie będą miały formy dokumentu (zostaną zdematerializowane i zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Centralny Depozyt Papierów Wartościowych Rumunii z siedzibą w Bukareszcie) oraz nie będą zabezpieczone. Obligacje będą emitowane w jednej lub większej liczbie serii. Warunki emisji obligacji będą składać się z podstawowych warunków emisji obligacji oraz ostatecznych warunków emisji obligacji danej serii, które będą ustalane odrębnie dla danej serii obligacji przed ich emisją" - czytamy w komunikacie.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne lub stałe, a okres zapadalności nie dłuższy niż 10 lat od dnia emisji danej serii obligacji. Termin oraz zasady wykupu będą określone w ostatecznych warunkach emisji danej serii obligacji, podobnie jak sposób naliczania oprocentowania, data, od której nalicza się oprocentowanie, wysokość oprocentowania, terminy jego wypłaty i miejsce płatności, podano również.

"Świadczenia wynikające z obligacji będą miały wyłącznie charakter pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej i oprocentowania. Szczegółowy opis świadczeń z tytułu obligacji ze wskazaniem w szczególności wysokości tych świadczeń lub sposobu ich ustalania, terminów, sposobów i miejsc ich spełniania, będzie zawarty w podstawowych i ostatecznych warunkach emisji danej serii obligacji" - czytamy dalej.

Spółka zamierza podjąć działania w celu dopuszczenia i wprowadzenia obligacji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie (Bucharest Stock Exchange), podsumowano.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)