Zysk netto mBanku wzrósł r/r do 311,64 mln zł w IV kw. 2017 r.

ISBNews
08.02.2018 08:15
A A A


Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - mBank odnotował 311,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 292,52 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 825,11 mln zł wobec 753,27 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 233,48 mln zł wobec 250,63 mln zł rok wcześniej.

"Dochody łącznie Grupy mBanku lekko obniżyły się w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosły 1 141,5 mln zł. Dochody podstawowe lekko wzrosły i osiągnęły najwyższy poziom w historii. Wzrost wyniku z tytułu odsetek o 3,6% zrekompensował spadek wyniku z tytułu opłat i prowizji (-9,0%). Wzrost wyniku z tytułu odsetek związany był przede wszystkim z wyższymi przychodami odsetkowymi z tytułu kredytów i pożyczek" - czytamy w raporcie. 

Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i w IV kwartale 2017 roku osiągnęła poziom 2,6% w porównaniu do 2,5% w III kwartale 2017 roku.

"Wynik z tytułu prowizji obniżył się z związku z niższymi przychodami z tytułu kart płatniczych i działalności maklerskiej, a także wyższymi kosztami z tytułu prowizji. Wynik na działalności handlowej był niższy o 12,2% w porównaniu do III kwartału. Spadek nastąpił w wyniku z pozycji wymiany, podczas gdy wynik na pozostałej działalności handlowej wzrósł w omawianym okresie. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone wzrósł znacząco w porównaniu do poprzedniego kwartału w związku ze sprzedażą obligacji z portfela aktywów dostępnych do sprzedaży. Pozostałe dochody operacyjne netto (saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych) obniżyły się w ujęciu kwartalnym, na co wpływ miało głównie zawiązanie rezerw na przyszłe zobowiązania" - czytamy dalej. 

Bank podał, że w IV kwartale 2017 roku koszty działalności i amortyzacja w grupie wzrosły o 1,8% w stosunku do III kwartału i wyniosły 494,5 mln zł.

"Wzrost nastąpił za sprawą wyższej amortyzacji, podczas gdy koszty administracyjne obniżyły się o 1,3%. Koszty pracownicze nieznacznie wzrosły (0,7%), natomiast koszty rzeczowe obniżyły się o 3,3% dzięki niższym kosztom IT i usług konsultingowych. Wzrost kosztów amortyzacji był spowodowany wyższą amortyzacją sprzętu IT, zawierającą między innymi przyspieszoną amortyzację serwerów. Efektem opisanych powyżej trendów w dochodach i kosztach był niewielki wzrost wskaźnika kosztów do dochodów do 43,3% (42,3% w poprzednim kwartale)" - podano w raporcie. 

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w Grupie mBanku wyniosły 140,0 mln zł. W porównaniu z poprzednim kwartałem były one niższe o 24,4 mln zł, tj. 14,9%. Bank podał, że spadek poziomu zawiązanych w kwartale rezerw nastąpił w segmencie klientów korporacyjnych, podczas gdy rezerwy w segmencie detalicznym nieznacznie wzrosły.

"Zmiany w osiągniętych przez Grupę wynikach znalazły odzwierciedlenie we wskaźniku ROE netto, który wyniósł 9,4% w IV kwartale 2017 roku" - czytamy także. 

Aktywa razem banku wyniosły 131,42 mld zł na koniec IV kw. 2017 r. wobec 133,74 mld na koniec IV kw. 2016.

W okresie I-IV kw. 2017 r. bank miał 1091,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1219,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku zwiększył w IV kwartale 2017 roku głownie w związku ze wzrostem funduszy własnych (wynikającym z zaliczenia części zysku za III kwartał 2017 roku) oraz spadku łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko związanej z umocnieniem złotego. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec 2017 roku wyniósł 21,0%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 18,3%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2017 r. wyniósł 1 089,7 mln zł wobec 1 219,34 mln zł zysku rok wcześniej.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

(ISBnews)