Zysk netto Banku Handlowego wzrósł wstępnie r/r do 163,4 mln zł w IV kw. 2017 r.

ISBNews
14.02.2018 08:14
A A A


Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Bank Handlowy odnotował 163,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r., co oznacza wzrost o 25,4% r/r, podał bank, prezentując wstępne wyniki.

"Wstępny skonsolidowany wynik netto IV kwartału 2017 roku osiągnął poziom 163,4 mln zł, co oznacza wzrost o 33 mln zł (tj. 25,4%) w stosunku do zysku zrealizowanego za IV kwartał 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

"W 2017 roku grupa wypracowała wstępny zysk netto w wysokości 535,6 mln zł, który był niższy o 66 mln zł (tj. 11%) w stosunku do zysku za 2016 rok. Skonsolidowany zysk brutto za 2017 rok wyniósł 707,1 mln zł i obniżył się o 57,2 mln zł (tj. 7,5%) w porównaniu do poprzedniego roku" - czytamy dalej. 

W tym samym okresie przychody grupy nieznacznie zmniejszyły się o 0,6% do 2 068,5 mln zł. Z drugiej strony, przychody z działalności podstawowej definiowane jako suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji wzrosły o 6,3% r/r.

"Na wielkość przychodów w 2016 roku miało zaksięgowanie rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. w wysokości 93 mln zł. Po wyłączeniu powyższej transakcji przychody grupy w 2017 roku zanotowały wzrost o 4% r/r" - napisano w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek w całym 2017 r. wyniósł 1 082,15 mln zł wobec 1003,57 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 580,66 mln zł wobec 561,23 mln zł rok wcześniej. 

Łączne obciążenie z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych rachunku zysków i strat grupy w 2017 roku wynosiło 77,6 mln zł w porównaniu do 69,3 mln zł w 2016 roku (wyższa kwota wynika z faktu, iż podatek w 2016 roku zapłacony został po raz pierwszy w lutym), podano także. 

"Wstępny jednostkowy zysk netto banku (zysk do podziału) za 2017 rok wyniósł 537,1 mln zł i był niższy o 67,1 mln zł (tj. 11,1%) od zysku za 2016 rok" - czytamy dalej.

W 2017 roku grupa kontynuowała politykę dyscypliny kosztowej, w wyniku której koszty działania i koszty ogólnego zarządu oraz amortyzacja uległy obniżeniu o 10,5 mln zł (tj. 0,9%), wskazał też bank. 

"Odpisy netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne w 2017 roku wyniosły 103,2 mln zł wobec 45,8 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 57,4 mln zł. Wyższy poziom odpisów dotyczył Bankowości Instytucjonalnej i wynikał z dotworzenia rezerw kredytowych, głównie na portfelu klientów ocenianych indywidualnie, w segmencie klientów Bankowości Przedsiębiorstw" - napisano także.

W 2017 roku grupa zachowała silną i bezpieczną pozycję kapitałową, osiągając współczynnik wypłacalności na poziomie 17,9% (wobec 17,4% rok wcześniej), podkreślił bank.

Wskaźnik ROE w 2017 r. wyniósł 8,5% wobec 9,6% rok wcześniej, zaś ROA - odpowiednio: 1,2% wobec 1,3%. Wskaźnik koszty/dochody ukształtował się w ub.r. na poziomie 58%, bez zmian wobec poprzedniego roku.

Marża odsetkowa wzrosła w 2017 r. do 2,5% z 2,2% rok wcześniej.

Wskaźnik kredytów nieobsługiwanych (NPL) na koniec 2017 r. wyniósł 3,2% wobec 2,9% rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 43,04 mld zł na koniec 2017 r. wobec 45,21 mld na koniec 2016 r.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. 

(ISBnews)