BBI Dev.: Centrum Marszałkowska z kredytem na dokończenie i refinansowanie

ISBNews
19.02.2018 15:25
A A A


Warszawa, 19.02.2018 (ISBnews) - Nowy Sezam, spółka współkontrolowana przez BBI Development, zawarła z Bankiem Pekao umowę kredytu, dotyczącą finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Centrum Marszałkowska w Warszawie, podało BBI. Według spółki, kredyt pozwala na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu i zrefinansowanie jego dotychczasowego zadłużenia.

"Na podstawie umowy bank udzielił spółce Nowy Sezam:
a) kredytu budowlanego - w maksymalnej wysokości 48 780 000 euro (jednak nie więcej niż 200 000 000 zł);
b) kredytu inwestycyjnego - w maksymalnej wysokości do 68 000 000 euro;
c) kredytu na finansowanie podatku VAT - w maksymalnej wysokości 20 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Kredyt budowlany został udzielony w celu finansowania lub refinansowania kosztów i wydatków związanych z realizacją projektu, w tym na spłatę istniejącego zadłużenia z tytułu kredytu bankowego oraz zadłużenia z tytułu wyemitowanych przez Zarządzanie Sezam obligacji, z wyłączeniem należności z tytułu podatku VAT. Kredyt inwestycyjny został udzielony w celu spłaty transzy budowlanej, wyjaśniono.

Termin ostatecznej spłaty kredytu budowlanego oraz kredytu VAT został określony na dzień 31 grudnia 2019 r. W przypadku kredytu inwestycyjnego spłata następuje we wcześniejszej z następujących dat: w dniu przypadającym 5 lat po dacie uruchomienia kredytu inwestycyjnego lub w dniu 31 grudnia 2024, podano także.

Z tytułu zaciągniętego kredytu Nowy Sezam zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz banku odsetek w oparciu o wskaźnik EURIBOR dla kredytów wskazanych powyżej w lit. a) i b) oraz WIBOR dla kredytu, o którym mowa powyżej w lit. c), powiększonych o marżę banku, której wysokość nie odbiega od warunków rynkowych dla finansowania porównywalnych przedsięwzięć. Uruchomienie kredytu jest uzależnione od spełnienia szeregu warunków typowych dla tego rodzaju finansowania bankowego, w szczególności ustanowienia zabezpieczeń oraz osiągnięcia wymaganego poziomu najmu w projekcie, który to warunek na dzień dzisiejszy został już spełniony, czytamy dalej.

"Kwota przyznanego kredytu pozwala na sfinansowanie całości pozostałych kosztów projektu Centrum Marszałkowska wraz ze zrefinansowaniem całości dotychczasowego zadłużenia projektu" - podkreślono także.

Zawarcie umowy zostało uznane przez zarząd BBI Development za informację istotną "ponieważ biorąc pod uwagę zaawansowany stan najmu, pozyskanie finansowania budowlanego jest kluczowym czynnikiem przesądzającym o powodzeniu Projektu Centrum Marszałkowska, mającym pozytywny wpływ na jego realizację" - podsumowano w komunikacie.

Centrum Marszałkowska to inwestycja realizowana przez BBI Development i Warszawską Spółdzielnię Spożywców Społem Śródmieście w miejscu domu towarowego "Sezam" w Warszawie.

Centrum Marszałkowska zaoferuje łącznie 16 500 m2 powierzchni, z czego 3 400 m2 będzie przeznaczonych na handel i usługi.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r.

(ISBnews)