Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 7,4%, wskaźnik NPL spadł do 5,4% w 2017

ISBNews
27.02.2018 09:33
A A A


Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek według wartości nominalnej (z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu) udzielonych przez Bank Pekao wyniosła 136,87 mld zł na koniec 2017 r., co oznacza wzrost o 7,4% w skali roku. Relacja należności z utratą wartości (NPL) do należności ogółem na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 5,4% w porównaniu do 6% na koniec grudnia 2016 r.

"Kredyty i pożyczki według wartości nominalnej łącznie z papierami wartościowymi emitowanymi przez jednostki niemonetarne, na koniec grudnia 2017 r. wyniosły 137 470,9 mln zł i były wyższe o 9 166,6 mln zł tj. 7,1% niż na koniec grudnia 2016 r. przy znaczącym wzroście w kluczowych obszarach strategicznych" - czytamy w raporcie rocznym.

Kredyty klientów detalicznych na koniec grudnia 2017 r. wyniosły 64 156,9 mln zł i były wyższe o 10,4% r/r. Kredyty klientów korporacyjnych na koniec grudnia 2017 r. wyniosły 60 031,6 mln zł i były wyższe o 5,5% w ujęciu rocznym. Kredyty korporacyjne łącznie z niekwotowanymi papierami wartościowymi oraz papierami wartościowymi emitowanymi przez jednostki niemonetarne na koniec grudnia 2017 r. wyniosły 73 314 mln zł i były wyższe o 4,4% r/r, podano w materiale.

"Dzięki efektywnej działalności komercyjnej Grupy w 2017 r. odnotowano znaczący wzrost wolumenów kredytowych zarówno w obszarze kredytów klientów detalicznych (o 10,4% r/r) jak i w obszarze kredytów korporacyjnych (o 5,5% r/r). Wzrost akcji kredytowej był sfinansowany przez wyższe wolumeny depozytów detalicznych rosnące o 7,5% r/r oraz depozytów korporacyjnych rosnące o 5,8% r/r, a także przez wyższe wolumeny Certyfikatów Depozytowych" - czytamy dalej.

W 2017 roku bank wzmocnił silną pozycję w obszarze kredytów hipotecznych, udzielając kredytów na najwyższą w historii kwotę 9,1 mld zł (wzrost o 33% r/r), co przełożyło się na wzrost portfela złotowych kredytów hipotecznych o 13% r/r. Udział rynkowy w nowej sprzedaży wzrósł w 2017 roku do 21%, podano także.

"Bank jest również liderem w udzielaniu kredytów mieszkaniowych w ramach rządowego programu 'Mieszkanie dla Młodych' (MdM), wspierającego osoby w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania z ponad 41% udziałem w rynku w 2017 roku" - wskazała także instytucja.

W strukturze walutowej należności od klientów dominują należności w złotych, których udział na koniec grudnia 2017 r. wyniósł 83,6%. W należnościach w walutach obcych największy udział miały należności w EUR (70,0%), CHF (16,2%) oraz USD (12,8%), podano także.

Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 5,4% w porównaniu do 6% na koniec grudnia 2016 r.

"W zakresie jakości portfela kredytowego w 2017 roku nastąpiły:

? dalszy spadek udziału kredytów z utratą wartości w portfelu kredytów dla firm. Na koniec grudnia 2017 roku udział ten wynosił 8,2%, wobec 9,2% w analogicznym miesiącu 2016 roku. Spadek wskaźnika NPL dotyczył w podobnym stopniu portfela kredytowego firm dużych, jak i firm małych i średnich ? w tym pierwszym przypadku obniżył się z 6,8% do 5,8%, natomiast w drugim z 11,1% do 10,0%. Stosunkowo silna poprawa jakości portfela kredytowego firm na przestrzeni roku to przede wszystkim zasługa sprzyjającego otoczenia makroekonomicznego, pozwalającego na terminowe regulowanie zobowiązań przez przedsiębiorstwa,

? stabilizacja udziału kredytów z utratą wartości w portfelu kredytów dla gospodarstw domowych ? na koniec grudnia 2017 roku wskaźnik wyniósł 6,1%, tyle samo ile na koniec 2016 roku. Nieznacznie obniżył się udział należności zagrożonych w zakresie kredytów mieszkaniowych (z 2,9% do 2,8%), natomiast większa poprawa miała miejsce w przypadku kredytów konsumpcyjnych (spadek z 11,9% do 11,5%)" - czytamy w raporcie.

Zobowiązania wobec klientów grupy, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych razem na koniec grudnia 2017 r. wyniosły 149 426,4 mln zł i były wyższe o 8,4% r/r, z wolumenami depozytów detalicznych rosnącymi o 7,5% r/r i wolumenami depozytów korporacyjnych rosnącymi o 5,8% r/r.

"Dzięki szerokiej ofercie produktów depozytowych banku w 2017 roku depozyty klientów indywidualnych wzrosły o 7,7% r/r w porównaniu do grudnia 2016 roku, co oznacza ponad dwukrotnie wyższą dynamikę w porównaniu do sektora bankowego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również e-lokaty zakładane za pośrednictwem bankowości internetowej Pekao24 i lokaty terminowe zakładane na 6 i 12 miesięcy" - skomentowało Pekao.

Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI (d. Pioneer Pekao TFI) na koniec grudnia 2017 r. wyniosły 18 410 mln zł i były wyższe o 9,6% w porównaniu do końca grudnia 2016 r.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)