MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,7% m/m do 928,47 mld zł w XII

ISBNews
28.02.2018 16:17
A A A


Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2017 r. spadło o 0,7% m/m i wyniosło 928 471,8 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2016 r. zmniejszyło się o 0,02%.

W styczniu resort szacował, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2017 r. spadło o 0,8% m/m do ok. 927,9 mld zł.

"Spadek zadłużenia w grudniu 2017 r. był głównie wypadkową:

? finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (+22,2 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+23 mld zł);

? zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-25,8 mld zł);

? umocnienia złotego (-3,1 mld zł) - o 0,8% wobec EUR, 2,1% wobec USD, 0,9% wobec CHF, 2,3% wobec JPY i o 0,4% wobec CNY" - czytamy w komunikacie.

Z kolei spadek zadłużenia od początku 2017 r. był głównie wypadkową:

? finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (+26,3 mld zł);

? umocnienia złotego (-26,3 mld zł) ? o 5,7% wobec EUR, 16,7% wobec USD, 13,4% wobec CHF, 13,5% wobec JPY oraz o 11,1% wobec CNY;

? zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-11 mld zł);

? przekazania obligacji na zwiększenie funduszu statutowego BGK (+5 mld zł), podano także.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w grudniu 2017 r. zmniejszyło się o 1,5 mld zł, co było głównie wynikiem ujemnego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -1,9 mld zł).

"W grudniu 2017 r. zadłużenie w walutach obcych zmniejszyło się o 5 mld zł, co było wynikiem: ujemnego salda emisji długu (-1,9 mld zł), umocnienia złotego (-3,1 mld zł)" - czytamy dalej w komunikacie.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec grudnia ub.r. 644,53 mld zł i spadło o 0,2% m/m (oraz wzrosło o 5,8% od końca 2016 r.).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 283,94 mld zł (spadło o 1,7% m/m i spadło o 11,1% od początku roku).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0 zł w grudniu (bez zmian m/m), zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 605,71 mld zł (spadło o 0,3% m/m i wzrosło o 5% od grudnia 2016 r.).

"W grudniu 2017 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 30,6%, tj. zmniejszył się o 0,3 pkt proc. m/m i o 3,8 pkt proc. wobec końca 2016 r. Do spadku udziału w grudniu przyczyniło się przede wszystkim umocnienie złotego oraz odkup obligacji USD0719. Spadek udziału w 2017 r. był wynikiem znacznego umocnienia złotego oraz pozyskiwania środków przede wszystkim na rynku krajowym, przy ujemnym saldzie emisji długu na rynkach zagranicznych" - czytamy dalej.

Strategia zarządzania długiem zakłada obniżenie udziału długu w walutach obcych w długu ogółem do poziomu poniżej 30%.

"W grudniu 2017 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 50,9%, co oznaczało wzrost o 0,4 pkt proc. m/m i jednocześnie spadek o 2,5 pkt proc. względem końca 2016 r. Wzrost udziału w grudniu był głównie wypadkową wzrostu zaangażowania nierezydentów w krajowe SPW, przy jednoczesnym zmniejszeniu portfela tych instrumentów u inwestorów krajowych, a także umocnienia złotego. Z kolei spadek udziału w 2017 r. był głównie wynikiem dominacji inwestorów krajowych wśród nabywców krajowych SPW oraz spadku udziału długu w walutach obcych w całym długu SP" - napisał także resort.

(ISBnews)