Action na podstawie analizy: Likwidacja pre-pack zaspokoi wierzycieli w ok. 71%

ISBNews
27.03.2018 09:17
A A A


Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Niezależna analiza stopnia zaspokojenia wierzycieli Action w restrukturyzacji wykazała, że może on wynieść ok. 54% w przypadku likwidacji majątku i ok. 71% w przypadku postępowania ze sprzedażą całości przedsiębiorstwa tzw. Pre-Pack, podała spółka. Jednocześnie projekcje finansowe spółki zostały ocenione jako "możliwe do wykonania".

"Analiza wykazała, iż szacowany stopień zaspokojenia wierzycieli spółki (z wyłączeniem wierzytelności zabezpieczonych na majątku spółki oraz wierzytelności wynikających z procesu restrukturyzacji) może wynieść 54% w przypadku likwidacji majątku oraz 71% w przypadku postępowania w trybie art. 56a Prawa upadłościowego ze sprzedażą całości przedsiębiorstwa tzw. Pre-Pack" - czytamy w komunikacie.

Informacja o stopniu zaspokojenia została sporządzona według wstępnych niezbadanych przez biegłego rewidenta danych sporządzonych przez spółkę na dzień 31.12.2017 roku oraz listy wierzytelności aktualnej na dzień 22.03.2018 roku. Szacunkowa wartość majątku do podziału pomiędzy wierzycieli została oszacowana z wykorzystaniem metody skorygowanych aktywów netto której kalkulacja została zmodyfikowana przez wyceniającego w taki sposób, aby uwzględnić specyfikę wyceny na potrzeby postępowania upadłościowego. Wartość oszacowania majątku przedsiębiorstwa spółki w postępowaniu upadłościowym została określona na poziomie 337,1 mln zł, a po zmniejszeniach o szacowane koszty likwidacji i spłatę zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki, oraz spłatę zobowiązań powstałych w procesie restrukturyzacji do zaspokojenia wierzycieli pozostanie kwota 188,9 mln zł w wariancie likwidacji majątku spółki oraz 247,9 mln zł w wariancie sprzedaży w trybie art. 56a Prawa upadłościowego, tzw. Pre-Pack. Kwota wierzytelności według wyżej wymienionego spisu wyniosła 354 821 698,99 zł (w tym wierzytelności uprawniających do głosowania 349 810 559,99 zł), podano również.

"Zdaniem KPMG, istnieją przesłanki aby uznać, iż przedstawione przez zarząd spółki projekcje finansowe zawarte w prognozie finansowej na okres od IV kw. 2017 r. - 2022 r., opublikowanej raportem bieżącym nr 93/2017 z 27.11.2017 r. oraz przyjęte przez zarząd spółki założenia leżące u ich podstaw są możliwe do wykonania. Jednocześnie KPMG poddaje zarządowi do rozważenia sugestię dokonania modyfikacji niektórych założeń, które mogą skutkować wypracowaniem wyższych przepływów pieniężnych. W takim wariancie szacowana wartość dodatkowych środków pieniężnych na koniec okresu prognozy wynosi około 60 mln zł (łącznie około 200 mln zł). Zmiana jest efektem wydłużenia okresu spłaty zobowiązań o charakterze handlowym (wskaźnika rotacji)" - czytamy dalej.

Jednocześnie KPMG zastrzega, że wspomniana sugestia uzależniona jest od spełnienia się określonych uwarunkowań, w tym w szczególności osiągnięciem szybkiego porozumienia w sprawie zawarcia akceptowalnego dla wszystkich stron układu.

Action z kolei zastrzega, że przedstawione w raportach kwoty, jak również wyrażony komentarz do projekcji finansowych spółki i możliwości wykonania układu mają charakter szacunkowy, mogą ulec zmianie, nie stanowią gwarancji bądź zapewnienia KPMG co do osiągnięcia przez spółkę przywołanych w raportach szacunków i nie mogą być traktowane jako wartość godziwa spółki bądź jej majątku.

W listopadzie ub.r. Action prognozowało 436,39 mln zł przychodów ze sprzedaży i 4 mln zł EBITDA w IV kw. 2017 r. W całym 2018 r. przychody mają wzrosnąć do 1 507 mln zł, a EBITDA do 11,8 mln zł.

Action prognozowało też, że w 2019 r. zanotuje 1 615 mln zł przychodów, a EBITDA ma wynieść 20,27 mln zł, w kolejnym roku ma to być odpowiednio: 1 640 mln zł i 20,82 mln zł. W kolejnych dwóch latach 2021 i 2022 spółka oczekuje kolejnych wzrostów: 1 677 mln zł przychodów i 22,07 mln zł EBITDA, a w 2022 r. obroty mają wzrosnąć do 1 693 mln zł a EBITDA do 22,39 mln zł. 

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)