NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 23 mln euro nadwyżki w IV kw.

ISBNews
30.03.2018 14:06
A A A


Warszawa, 30.03.2018 (ISBnews) -  Na rachunku obrotów bieżących w IV kw. 2017 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 23 mln euro wobec 243 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 221 mln euro deficytu w IV kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Liczone w złotych, saldo C/A było w IV kw. 2017 r. dodatnie i wyniosło 91 mln zł.

"Dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 0,1 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. poprawiło się o 1,1 mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie salda usług (21,1 mld zł) i dochodów wtórnych (1,1 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (19,3 mld zł) i obrotów towarowych (2,8 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,02%" - czytamy w komentarzu do danych.

 

Niewielka nadwyżka w rachunku bieżącym wynikała przede wszystkim z poprawy salda usług (o 4,8 mld zł) oraz salda dochodów wtórnych (o 3,6 mld zł). Natomiast w przeciwnym kierunku działało zwiększenie się ujemnego salda dochodów pierwotnych (o 2,4 mld zł) oraz pogorszenie się salda obrotów towarowych (o 4,9 mld zł), podał też NBP. 

"Dodatnie saldo rachunku kapitałowego ukształtowało się na poziomie 14,2 mld zł. Poprawa tego salda, w stosunku do zarejestrowanego w analogicznym kwartale 2016 r., wynika z większego napływu środków z funduszy strukturalnych UE. W IV kwartale 2017 r. napływ ten wyniósł 14,6 mld zł i w porównaniu do IV kwartału 2016 r. był wyższy o 4,5 mld zł" - czytamy dalej. 

(ISBnews)