Nowy system wsparcia dla kogeneracji zwiększy ceny odbiorców o max 4 zł/ mies.

ISBNews
05.04.2018 12:42
A A A


Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Koszty systemu wysokoprawnej kogeneracji, wynikające z wdrożenia nowego systemu, nie powinny wzrosnąć dla odbiorców końcowych o więcej niż 4 zł brutto miesięcznie, podano w ocenie skutków regulacji (OSR).

"Koszty systemu wsparcia będą ponoszone przez wszystkich odbiorców końcowych systemu elektroenergetycznego w kraju. Kontynuacja systemu wsparcia wysokoprawnej kogeneracji w proponowanej formule doprowadzi do zmiany poziomu zmiennych opłat przesyłowych oraz dystrybucyjnych, a w konsekwencji na zmianę obciążeń odbiorców końcowych z tego tytułu. Szacuje się że przy przyjętych założeniach modelowych, średnie miesięczne koszty energii elektrycznej gospodarstw domowych w wyniku wdrożenia regulacji nie powinny wzrosnąć o więcej niż 4 zł miesięcznie (łącznie z VAT, poziom cen 2017)" - czytamy w OSR.

Jak podano, z analiz wynika, iż funkcjonujący obecnie mechanizm wsparcia w 2018 r. generować będzie koszt na poziomie 1,5-1,6 mld zł.

"Szacuje się, że wprowadzenie nowego mechanizmu z dniem 1 stycznia 2019 r. spowoduje zmniejszenie ww. rocznych kosztów dotychczasowego systemu do poziomu około 0,6 mld zł (w chwili obecnej nie zakończone zostały jeszcze szczegółowe analizy dotyczące czasu 'wyjścia' z systemu wsparcia istniejących jednostek kogeneracji (po zakończeniu 15 letniego okresu wsparcia), dlatego wskazana powyżej wartość oszczędności w odniesieniu do istniejących instalacji jest szacunkowa)" - czytamy dalej.

W kolejnych latach wzrost kosztów nowego systemu wsparcia będzie systematycznie postępował, niemniej jednak tempo przedmiotowego wzrostu wynikać będzie z corocznie ustalanego limitu wydatków na nowe inwestycje w jednostki wysokosprawnej kogeneracji, wskazano także.

"Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, iż przyszłe koszty nowego systemu wsparcia zależeć będą od przyszłej polityki rządu RP w tym zakresie" - podkreślono w dokumencie.

"Niemniej jednak, przyjęte powyżej założenie, iż średnie miesięczne koszty energii elektrycznej gospodarstw domowych w wyniku wdrożenia regulacji nie powinny wzrosnąć o więcej niż 4 zł miesięcznie (łącznie z VAT, poziom cen 2017) t.j. około 20 zł/MWh, oznacza sfinansowanie w ramach nowego systemu wsparcia:

? funkcjonowania dotychczas istniejących źródeł (przy założeniu konieczności poniesienia niezbędnych nakładów modernizacyjnych);

? budowę nowych mocy wytwórczych na poziomie około 3000 MWe" - podsumowano.

Rozwój wysokosprawnej kogeneracji oznacza również poprawę efektywności wykorzystania surowców energetycznych, co sprzyja zmniejszeniu surowcochłonności krajowej gospodarki, a tym samym wpływa pozytywnie na jej konkurencyjność na arenie międzynarodowej, stwierdzono również w OSR.

Ministerstwo Energii poinformowało dziś, że rozpoczęło konsultacje publiczne projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Uwagi oraz komentarze do projektu można zgłaszać do 20 kwietnia 2018 r.

"Celem projektu jest poprawa jakości środowiska, w tym jakości powietrza w Polsce dzięki poprawie efektywności wykorzystania paliw do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Kogeneracja (CHP) to jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, dzięki czemu zużywana jest mniejsza ilość paliwa niż w przypadku rozdzielnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Jest to jedna z najwydajniejszych metod produkcji energii, wymaga jednak dodatkowego wsparcia dla utrzymania konkurencyjnych cen sprzedaży energii elektrycznej. Wysokosprawna CHP od dawna zajmuje również ważne miejsce w europejskich regulacjach" - czytamy w komunikacie.

Założenia przygotowanego projektu:

?    koncentracja wsparcia na rzecz rozwoju niedużych instalacji (o mocy do 50 MW), które tworzone będą na poziomie małych ośrodków miejskich;

?    uzależnienie poziomu wsparcia od produkcji ciepła na cele komunalne;

?    umożliwienie rozwoju najmniejszych instalacji - do 1 MW (stworzone z myślą o pojedynczych budynkach oddalonych od sieci ciepłowniczych oraz dla małych przedsiębiorstw);

?    wzrost poziomu inwestycji;

?    utrzymanie produkcji w istniejących elektrociepłowniach, tam gdzie jest to niezbędne ? dopłata na minimalnym poziomie zapewniającym utrzymanie produkcji;

?    zwiększenie pewności inwestycyjnej poprzez wprowadzenie 15-letniego okresu wsparcia;

?    stworzenie elastycznego mechanizmu kształtowania polityki energetycznej państwa ? corocznie będzie ustalana wysokość środków dostępnych dla nowych instalacji w danym roku (w zależności od sytuacji makroekonomicznej i potrzeb systemu elektroenergetycznego);

?    poprawa efektywności gospodarki ? wysokosprawna kogeneracja w bardziej efektywny sposób wykorzystuje nośniki energii;

Minister energii Krzysztof Tchórzewski poinformował dziś, że liczy, iż ustawa zostanie uchwalona we wrześniu i wejdzie w życie w tym roku.

Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że rząd planuje przyjąć projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w II kw. br.

Obecnie funkcjonujący mechanizm wsparcia kogeneracji, bazujący na formule świadectw pochodzenia, wygaśnie z końcem 2018 r.

(ISBnews)