Akcjonariusze BGŻ BNP Paribas zdecydują 18 V ws. emisji do 13,3 mln akcji

ISBNews
20.04.2018 17:53
A A A


Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku BGŻ BNP Paribas zdecydują w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji do 13,3 mln akcji. Celem Banku jest podwyższenie funduszy własnych (kapitału zakładowego i kapitału zapasowego) o kwotę ok. 800 mln zł, tak aby spełniać nowe wymogi kapitałowe określone dla sektora bankowego przez Komisję Nadzoru Finansowego, podała instytucja.

"Uchwała przewiduje emisję do 13,3 mln nowych akcji, w ramach których imienne akcje serii K stanowić będą nie więcej niż 10,8 mln akcji, a akcje serii J będą akcjami na okaziciela, które staną się przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Obecnie kapitał zakładowy Banku dzieli się na 84 238 318 akcji dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu" ? czytamy w komunikacie.

Zwyczajne walne zgromadzenie banku zwołano na 18 maja 2018 r., podano także

"Uchwała przewiduje emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej (kierowanej do maksymalnie 149 inwestorów ? tzw. private placement) z wyłączeniem prawa poboru. Celem Banku jest podwyższenie funduszy własnych (kapitału zakładowego i kapitału zapasowego) o kwotę ok. 800 mln zł, tak aby spełniać nowe wymogi kapitałowe określone dla sektora bankowego przez Komisję Nadzoru Finansowego" ? zaznaczono w komunikacie.

Na początku lutego instytucja opublikowała bilans otwarcia banku według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r., uwzględniający wdrożenie Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej MSSF 9, wskazywał, że poziom współczynników kapitału Tier I zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym oraz łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) w ujęciu skonsolidowanym znajdował się poniżej nowych wymogów obowiązujących banki w  2018 r., określonych przez KNF, wskazano w informacji.

"Na początku roku podjęliśmy niezwłocznie działania mające na celu spełnienie nowych wymogów regulacyjnych poprzez przeprowadzenie nowej emisji akcji. W związku z tym podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia zaproponujemy akcjonariuszom przyjęcie uchwały, która dotyczy emisji akcji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Naszym zdaniem jest to najszybszy i najbardziej efektywny sposób pozyskania kapitału dla Banku. Cały proces podwyższenia kapitału planujemy zakończyć do końca lipca 2018 r." ? powiedział prezes Przemek Gdański, cytowany w komunikacie.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.

(ISBnews)