Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 2,1% r/r, wskaźnik NPL: 4,86% w I kw.

ISBNews
24.04.2018 08:46
A A A


Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły poziom 48 mld zł na koniec marca 2018 r., co oznacza wzrost o 2,1% r/r, podała instytucja. Udział należności zagrożonych w portfelu (pod MSSF9) wynosił na koniec marca 2018 roku 4,86%.

"Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły wartość 48 000 mln zł na koniec marca 2018 roku, co oznacza wzrost o 2,1% r/r, jednak bez uwzględnienia szybko zmniejszającego się portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych, podstawowy portfel kredytowy wzrósł o 12,8%. Wzrost byłby nawet wyższy, gdyby nie korekty wynikające z wdrażania standardu IFRS 9 (spadek wartości kredytów netto o 292 mln zł w bilansie otwarcia na 1 stycznia 2018 r.)" - czytamy w raporcie.

Wartość kredytów netto udzielonych osobom fizycznym na koniec marca 2018 r. wyniosła 32.381 mln zł i była niższa o 0,4% niż saldo odnotowane w marcu poprzedniego roku.

"Jeżeli jednak pominąć szybko zmniejszający się portfel kredytów hipotecznych walutowych (-16,6% r/r), wszystkie inne segmenty wykazywały wysokie roczne stopy wzrostu: złotowe kredyty hipoteczne, ze szczególnie wysoką dynamiką, +21,3% r/r i pożyczki konsumpcyjne z roczną dynamiką +11% r/r. Sprzedaż nowych złotowych kredytów hipotecznych, która znacznie przyśpieszyła w ciągu 2017 roku, utrzymała wysoką stopę wzrostu +75% w porównaniu z końcem marca 2017 r. osiągając znaczącą wartość 748 mln PLN w I kw. 2018 r." - czytamy dalej.

Grupa kontynuuje prace przygotowawcze w celu złożenia wniosku o utworzenie banku hipotecznego, podkreślono w raporcie.

Sprzedaż nowych pożyczek gotówkowych była rekordowo wysoka w I kw. 2018 r. i wyniosła 769 mln zł, wykazując roczny wzrost 38%.

"Kredyty dla przedsiębiorstw wyniosły 15 618 mln zł na koniec marca 2018 r., rosnąc o 7.9% r/r. Wzrost ten był dobrze zbilansowany i charakteryzował się wysokim tempem we wszystkich głównych grupach produktowych: kredytach i faktoringu (+6,5%) oraz leasingu (+10,6%). Sprzedaż leasingu i faktoringu, odznaczająca się dłuższym okresem ciągłego wzrostu, wykazała na początku nowego roku finansowy wyższe dynamiki wzrostu kwartalnej nowej sprzedaży: +22% r/r obrotów faktoringu (4,6 mld zł w I kw. 2018 r.) oraz +21% r/r w leasingu (802 mln zł w I kw. 2018 r.)" - napisano także w raporcie.

Bank zwrócił uwagę, że I kwartał 2018 przyniósł wprowadzenie nowego standardu raportowania IFRS9, co miało wpływ nie tylko na zmianę wielkości prezentowanych w sprawozdaniu finansowym, ale także na definicję niektórych wskaźników dotyczących jakości aktywów.

"Udział należności zagrożonych, obecnie określany jako udział należności z Koszyka 3 do całego portfela aktywów, wynosił na koniec marca 2018 roku 4,86%. Ten wskaźnik nie jest w pełni porównywalny ze wskaźnikiem kredytów z utratą wartości rok wcześniej wg MSR 39, o wartości 4,5%. Jednak jeśli wziąć pod uwagę ewolucję wskaźnika w roku bieżącym (pod MSSF 9), wskaźnik poprawił się o 0,3 pkt proc., co wskazuje na poprawę jakości portfela kredytowego. Udział kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni w portfelu ogółem utrzymywał się w zeszłym roku na stabilnym poziomie około 2,7%" - czytamy dalej.

Wskaźnik pokrycia odpisami kredytów z utratą wartości, obecnie definiowany jako całkowita wielkość odpisów do portfela w Koszyku 3, uległ poprawie w ciągu roku zwiększając się z poziomu 65% w marcu 2017 roku do 76% obecnie, co częściowo jest skutkiem zwiększenia odpisów związanych z wprowadzeniem nowego standardu MSS9. Pokrycie odpisami kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni także wzrosło do poziomu ok. 137% na koniec marca 2018 roku z poziomu 107% rok wcześniej, podał także bank.

"Wskaźniki kredytów z utratą wartości dla poszczególnych grup produktowych w marcu 2018 roku kształtują się na następujących poziomach: portfel detaliczny 5,09% w porównaniu do 4,52% rok wcześniej, w tym portfel hipoteczny 2,89% w porównaniu do 2,55% rok wcześniej. Natomiast w portfelu korporacyjnym udział ten wyniósł 4,37% w porównaniu do 4,47% (rok wcześniej), w tym portfel leasingowy 4,31% w porównaniu do 4,37%" - napisano dalej.

Depozyty grupy wzrosły o 5,5% rocznie, a ich całkowite saldo osiągnęło 59 474 mln zł na dzień 31 marca 2018 r.

"Depozyty klientów indywidualnych wyniosły 43 146 mln zł, rosnąc o 5,2% r/r. Niedepozytowe produkty inwestycyjne sprzedawane tej grupie klientów osiągnęły 9 606 mln zł, odnotowując silny wzrost o 22,4% rocznie. W ramach tego salda produktowego kwota 4 959 mln zł przypadała na środki w zarządzaniu Millennium TFI, 4 187 mln zł było zarządzane przez podmioty obce, a 461 mln zł stanowiło saldo własnych papierów dłużnych banku zaoferowanych klientom detalicznym (głównie jako instrumenty strukturyzowane)" - czytamy w raporcie.

Całkowite fundusze klientów detalicznych, w tym depozyty i produkty inwestycyjne, osiągnęły 52.752 mln zł na dzień 31 marca 2017 r., odnotowując wzrost o 8% r/r.

"Dynamiczny wzrost liczby klientów i rachunków wraz z promocjami rachunków oszczędnościowych, umożliwił widoczny wzrost wolumenu rachunków bieżących i oszczędnościowych o 15% r/r, a ich udział w depozytach osób fizycznych ogółem przekroczył 65%" - podano także.

Liczba aktywnych klientów indywidualnych ogółem osiągnęła 1 675 tysięcy na koniec marca 2018 roku z prawie 1 mln rachunków bieżących pod nazwą "Konto 360? ".

"Szybszy wzrost depozytów klientowskich niż kredytów, jaki miał miejsce w 1 kwartale 2018 roku, obniżył wskaźnik kredyty/depozyty grupy do poziomu 81%. Również wskaźnik płynności LCR poprawił się znacznie w trakcie I kwartału z poziomu 153% do 174%. Udział płynnych papierów wartościowych (obligacje Skarbu Państwa i bony NBP) w aktywach ogółem grupy pozostawał na wysokim poziomie 27% na koniec marca 2018 roku" - napisano też w raporcie.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)