NBP: Firmy oczekują kontynuacji trendu wzrostu zatrudnienia i płac w II kw. 2018

ISBNews
07.05.2018 11:05
A A A


Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - Prognozy przedsiębiorstw wskazują na kontynuację wzrostu popytu na pracę oraz wzrostu wynagrodzeń w II kw. 2018 r., choć rosną coraz bardziej problemy ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

"Relatywnie wysoki jest zarówno odsetek przedsiębiorstw planujących podwyższyć wynagrodzenia w II kw. br. (26,3%), jak i udział zatrudnionych w przedsiębiorstwach planujących podwyżki (31,4%), a oba wskaźniki od pięciu lat charakteryzują się tendencją wzrostową. W trendzie wzrostowym jest także przeciętna skala planowanych podwyżek, która zwiększyła się do 6,5% (w grupie przedsiębiorstw, które zamierzają zmieniać wynagrodzenia). Jednocześnie przedsiębiorcy często odnotowują występowanie presji płacowej, tj. 69% firm (wg ankiety NBP), przy czym 22% sygnalizuje jej nasilenie. Także odsetek przedsiębiorstw wskazujących w pytaniu otwartym na presję płacową i wzrost kosztów wynagrodzeń jako bariery rozwoju, mimo spadku, kształtuje się istotnie powyżej średniej" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw".

Według raportu, na poprawę pozycji przetargowej pracowników na rynku pracy wskazują także lepsze warunki oferowane zatrudnianym pracownikom. Zgodnie z badaniami nowi pracownicy mogą bowiem obecnie liczyć na podobne warunki finansowe, co osoby już zatrudnione.

"Dynamiczny wzrost wynagrodzeń, przewyższający wzrost wydajności, wpływa ujemnie na wyniki przedsiębiorstw. Dekompozycja zmian wskaźnika rentowności sektora przedsiębiorstw za IV kw. wskazuje, że wynagrodzenia realne (urealnione wskaźnikiem cen produkcji) rosły szybciej od produktywności pracy, co przyczyniło się do obniżenia w ujęciu rocznym wskaźnika rentowności o 0,3 pkt proc. Na pogorszenie opłacalności funkcjonowania przedsiębiorstw, związane z wysokim tempem wzrostu wynagrodzeń, wskazują oceny na I kw. br. z "Szybkiego Monitoringu NBP. Wyraźnie wzrósł bowiem odsetek firm deklarujących wzrost płac szybszy niż wydajności (do 21%) i jednocześnie obniżył się udział firm, które odnotowały względnie wolniejszy wzrost płac (do 10%)" - czytamy także.

NBP podkreślił w raporcie, że problemy z pozyskaniem pracowników i rosnące koszty wynagrodzeń skłaniają przedsiębiorstwa do zwiększenia zatrudniania pracowników z zagranicy.

"W stosunku do poprzedniego badania zwiększył się bowiem, do 30%, odsetek przedsiębiorstw zatrudniających obcokrajowców. Najczęściej zatrudnianiem obcokrajowców posiłkują się przedsiębiorstwa transportowe (42%) i z przetwórstwa przemysłowego (38%). Jednocześnie przedsiębiorstwa planują dalej zwiększać zatrudnienie obcokrajowców, najczęściej w transporcie (25% firm), w przemyśle przetwórczym oraz w budownictwie (po 24%)" - czytamy dalej. .

W I połowie marca 2018 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2716 podmioty wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

(ISBnews)