Sygnity złożyło wniosek o zawezwanie do próby ugodowej Skarbu Państwa

ISBNews
14.05.2018 08:35
A A A


Warszawa, 14.05.2018 (ISBnews) - Sygnity złożył w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia wniosek o zawezwanie do próby ugodowej Skarbu Państwa - ministra finansów, poinformowała spółka.

"Przedmiotem wniosku jest wszczęcie postępowania pojednawczego i zawezwanie Skarbu Państwa do próby ugodowej w sprawie kompleksowego uzgodnienia wzajemnych rozliczeń i dalszych obowiązków Sygnity i Skarbu Państwa związanych z realizacją umowy nr R/102/11/AP/B371/A-1/66 z dnia 1 lutego 2013 roku w przedmiocie budowy, wdrożenia i utrzymania systemu e-Podatki oraz świadczenia usług dodatkowych (z późn. zm.)" - czytamy w komunikacie.

Złożenie przez spółkę wniosku wynika z rozmów podjętych przez strony po otrzymaniu wezwania do zapłaty. Zgodną intencją stron jest sfinalizowanie prowadzonych rozmów w formie gwarantującej kontrolę ew. osiągniętego przez strony porozumienia przez niezawisły sąd, pod kątem przesłanek określonych w art. 184 k.p.c., tj. zgodności z prawem, zasadami współżycia społecznego albo obejścia prawa, tj. w formie ugody sądowej, wobec powyższego niezbędne było złożenie przez spółkę wniosku, podano również.

Spółka informuje również, że na chwilę publikacji niniejszego raportu strony nie uzgodniły jeszcze treści i warunków potencjalnej ugody sądowej, podtrzymując jednocześnie deklarację woli rozwiązania zaistniałej sytuacji w sposób zabezpieczający interesy każdej ze stron.

30 kwietnia br. Skarb Państwa reprezentowany przez ministra finansów wezwał Sygnity do zapłaty kar umownych o łącznej wysokości ok. 27,2 mln zł, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem potrącenia ww. kwoty z wierzytelnościami przysługującymi Sygnity od Skarbu Państwa.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)