KNF: Współczynnik wypłacalności SKOK-ów powinien wynosić 2,16% na koniec 2017

ISBNews
24.05.2018 16:56
A A A


Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Współczynnik wypłacalności sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) na koniec 2017 r. prezentowany był na poziomie 2,39%, a po uwzględnieniu ustaleń nadzoru analitycznego i inspekcyjnego jego wartość powinna kształtować się na poziomie 2,16%, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

"34 kasy prowadzące działalność na koniec 2017 r. wykazało łącznie zysk netto w wysokości 39 mln zł, natomiast na koniec 2016 r. ta sama grupa kas wykazała łącznie zysk netto w wysokości 5,9 mln zł. Podkreślenia wymaga, że co prawda 9 kas wykazało stratę netto z działalności, to jednak 21 podmiotów poniosło stratę na działalności podstawowej. Taka sytuacja jest niewątpliwie dużym problemem dla sektora, gdyż środki pomocowe z Kasy Krajowej są na wyczerpaniu. W 2017 r. nadal istotny (pozytywny) wpływ na wyniki sektora miały jednorazowe transakcje związane ze sprzedażą portfeli wierzytelności przeterminowanych. W niektórych kasach zaobserwowano również poprawiającą się rentowność działania, będącą efektem realizowanych procesów naprawczych" - czytamy w raporcie.

Na podstawie analizy danych sprawozdawczych kas prowadzących działalność na koniec 2017 r. stwierdzono, że fundusze własne - obliczone zgodnie z ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o SKOK - wynosiły 210,8 mln zł i w stosunku do końca 2016 r. ich wartość obniżyła się o 86,4 mln zł.

"Spadek ten nastąpił pomimo zaliczenia przez niektóre kasy zysków za 2016 rok do funduszy własnych oraz dodatkowego wsparcia kapitałowego udzielonego przez Kasę Krajową. Uwzględniając dodatkowo wyniki inspekcji przeprowadzonych w kasach przez UKNF oraz wnioski z prowadzonego nadzoru analitycznego, wartość funduszy niektórych kas powinna być jednak dodatkowo obniżona, a ich łączna wartość w całym sektorze prezentowana na poziomie nie wyższym niż 190,2 mln zł (wedle szacunków nadzoru, korekty powinny być dokonane w wysokości co najmniej (-) 20,6 mln zł)" - wskazała Komisja.

Z danych sprawozdawczych SKOK - z wyłączeniem kas przejętych i w upadłości - wynika, że w 2017 r. nastąpił spadek:

* aktywów o 419 mln zł, tj. o 3,95%,

* depozytów o 340 mln zł, tj. o 3,35%,

* portfela kredytowego brutto o 115,9 mln zł, tj. 1,68%,

* funduszy własnych o 86,4 mln zł, tj. o 29,1%,

* portfela kredytów przeterminowanych o 314,9 mln zł, tj. 18,1%,

* salda odpisów aktualizujących o 264,5 mln zł, tj. 25,92%,

przy jednoczesnym wzroście:

* portfela kredytowego netto o 148,6 mln zł, tj. o 2,52%, podano także.

"Na koniec 2017 r. 24 kasy i Kasa Krajowa objętych było postępowaniami naprawczymi, przy czym 4 kasy realizowało programy naprawcze zaakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego" - wskazano też w raporcie.

Na koniec 2017 r. działalność prowadziło 34 kasy, w porównaniu do końca III kwartału 2017 r. ich liczba zmniejszyła się o jedną kasę (Lubuska SKOK została przejęta przez bank). Dodatkowo KNF odnotowała, że na koniec 2017 r. w trzech kasach ustanowieni byli zarządcy komisaryczni.

"Łącznie na koniec grudnia 2017 r. - w okresie sprawowania nadzoru przez KNF w ramach procesów restrukturyzacyjnych sektora SKOK - liczba kas działających zmniejszyła się o 21, w tym: 8 kas zostało przejętych przez banki (SKOK św. Jana z Kęt, SKOK Kopernik, SKOK Wesoła, SKOK Wyszyńskiego i SKOK Powszechna, SKOK Profit, SKOK Bieszczadzka i SKOK Lubuska), jedna kasa przejęła inną kasę, 1 kasa połączyła się z inną kasą oraz działalność 11 kas (SKOK Wspólnota, SKOK Wołomin, SKOK Kujawiak, SKOK Polska, SKOK Jowisz, SKOK Arka, SKOK Skarbiec, SKOK Wielkopolska, SKOK Twoja, SKOK NIKE, SKOK Wybrzeże) została zawieszona i zostały skierowane wnioski do właściwych sądów o ogłoszenie upadłości tych kas" - wymieniła Komisja.

(ISBnews)