MF: Dług sektora general government wzrósł do 1029 mld zł na koniec I kw.

ISBNews
11.06.2018 15:38
A A A


Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 1 029,01 mld zł na koniec I kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 2,6% od końca ub.r., podało Ministerstwo Finansów. Państwowy długu publiczny (PDP, liczony wg polskiej metodologii) wyniósł 989,18 mld zł i wzrósł o 2,8% od końca ub.r.

"Zmiana PDP w I kwartale 2018 r. była wynikiem:

- wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 28 718,7 mln zł (+3,2%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 28 780,6 mln zł (+3,2%),

- spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 1 358,4 mln zł (-2,0%), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 1 403,1 mln zł (-2,1%),

- wzrostu zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 0,3 mln zł (+0,4%).

Relacja PDP do PKB w 2017 r. wyniosła 48,5% (-3,4 pkt proc. w porównaniu z 2016 r.).

"Na zmianę wysokości długu EDP w I kwartale 2018 r., poza zmianami w PDP, wpłynął przede wszystkim:

- wzrost wartości portfela skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (wraz z funduszem ochrony środków gwarantowanych) o 1.096,7 mld zł oraz funduszy umiejscowionych w BGK (w tym Krajowy Fundusz Drogowy) o 814,0 mln zł, co spowodowało spadek długu EDP w wyniku wzrostu konsolidacji wzajemnych zobowiązań sektora,

- wzrost zadłużenia wynikający z wyceny transakcji CIRS w rezultacie zmian kursów walut obcych (o 222,9 mln zł)" - czytamy dalej.

Relacja długu sektora " general government" do PKB w 2017 r. wyniosła 50,6% (-3,6 pkt proc. w porównaniu z 2016 r.), podał także resort.

"Na koniec I kwartału 2018 r. udział długu zagranicznego w PDP wyniósł 31,3%, co oznaczało wzrost o 0,2 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r. Wzrost udziału długu zagranicznego w I kwartale spowodowany był przede wszystkim większą dynamiką przyrostu długu zagranicznego wynikającą z osłabienia złotego wobec walut obcych i dodatniego salda emisji długu zagranicznego" - napisano także w komunikacie.

(ISBnews)