Polnord pozyskał 40 mln zł z prywatnej emisji obligacji

ISBNews
22.06.2018 11:50
A A A


Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Polnord przydzielił w ramach subskrypcji prywatnej 3-letnie, niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Wypłata odsetek będzie następowała co 6 miesięcy. Polnord będzie mógł wprowadzić obligacje do Alternatywnego Systemu Obrotu.

"Rynek obligacji korporacyjnych został popsuty przez jeden podmiot. Przejawia się to chociażby w saldzie wpłat i wypłat z funduszy specjalizujących się w lokowaniu środków w dłużne instrumenty korporacyjne. Od marca br. przeważają wypłaty, co stanowi odwrócenie trendu obserwowanego w ostatnich latach. Ze wsparciem mBanku przeprowadziliśmy udaną emisję na trudnym rynku, co stanowi dla nas wyraz zaufania inwestorów i potwierdzenia naszej wartości fundamentalnej i potencjału" -  powiedział prezes Polnordu Dariusz Krawczyk, cytowany w komunikacie. 

Jak informowano wcześniej, wysokość oprocentowania obligacji będzie zmienna i będzie równa stawce WIBOR6M powiększonej o marżę dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od obligacji będą wypłacane co 6 miesięcy. 

Polnord to deweloper działający w kliku polskich miastach. W 2017 r. sprzedał 1 398 lokali. Od 1999 r. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)