UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko m.in. Benefit Systems

ISBNews
29.06.2018 08:58
A A A


Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Fit Invest, spółka zależna Benefit Systems, otrzymała postanowienie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o wszczęciu, m.in. przeciwko Fit Invest oraz Benefit Systems, postępowania antymonopolowego, podał Benefit Systems.

"Postępowanie zostało wszczęte w związku z podejrzeniem zawarcia porozumienia w sprawie podziału rynku klubów fitness, podejrzeniem czynienia ustaleń dotyczących wyłączności współpracy z klubami fitness oraz podejrzenia ograniczania możliwości oferowania usług w ramach pakietów usług sportowo-rekreacyjnych. Postępowanie zostało wszczęte również przeciwko innym niż spółka przedsiębiorcom, w tym podmiotom, w których emitent bezpośrednio lub pośrednio, w tym poprzez Fit Invest, posiada udziały lub akcje" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 pkt 1 i 2 OKiKU, prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę, który choćby nieumyślnie dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 6 OKiKU, w zakresie niewyłączonym na podstawie art. 7 i art. 8 OKiKU, lub naruszenia art. 101 TFUE, w drodze stosownej decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, przypomniano.

"Spółka nie zgadza się z zarzutami prezesa UOKIK i przedłoży swoje stanowisko w niniejszej sprawie w terminach zakreślonych przez prezesa UOKiK" - czytamy dalej.

O ryzyku przekształcenia się dotychczasowych czynności wyjaśniających prowadzonych przez prezesa UOKiK w postępowanie przeciwko spółce oraz ryzyku nałożenia kary Benefit Systems informował m.in. w sprawozdaniu zarządu z działalności spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu zarządu z działalności grupy kapitałowej Benefit Systems za rok finansowy 2017, podsumowano.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)