EuroRating obniżył rating kredytowy Murapolu do BB-, perspektywa stabilna

ISBNews
09.07.2018 17:02
A A A


Warszawa, 09.07.2018 (ISBnews) - EuroRating obniżył rating kredytowy nadany spółce Murapol o jeden stopień - do BB- z BB, podała agencja. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna. 

"Obniżenie ratingu Murapolu związane jest z pogorszeniem sytuacji finansowej spółki, jakie nastąpiło w 2017 roku. Na skutek poniesionych w ubiegłym roku wysokich nakładów na zakup gruntów oraz dokonanych znaczących pasywnych inwestycji kapitałowych (akcje spółek Skarbiec Holding S.A. i Polnord S.A.) znacząco wzrosły zobowiązania - w tym dług oprocentowany. Wskaźnik ogólnego zadłużenia (wg. sprawozdania pro forma) wzrósł na koniec 2017 roku do 79% (wobec 71% rok wcześniej). Dług oprocentowany netto wzrósł dwukrotnie" - czytamy w komunikacie. 

EuroRating zwraca uwagę na fakt, że wzrost zadłużenia odbył się w 2017 roku głównie poprzez zwiększenie wartości zobowiązań krótkoterminowych. Ponadto część z dotychczasowych długoterminowych zobowiązań finansowych została przeklasyfikowana do zobowiązań krótkoterminowych. W efekcie udział zobowiązań bieżących w pasywach zwiększył się na koniec ubiegłego roku do 54% (z 38% w roku poprzednim).

Wzrost zadłużenia i niekorzystne zmiany jego struktury terminowej przyczyniły się również do pogorszenia płynności finansowej Murapolu. Skorygowany wskaźnik płynności bieżącej spadł z 2,50 w roku 2016 do 1,46 na koniec 2017 roku, płynność szybka obniżyła się z 0,98 do 0,58, a płynność natychmiastowa z 0,32 do 0,16, czytamy także.

Agencja zwraca również uwagę na ryzyko dla całej branży, jakie w dłuższym horyzoncie związane jest z zaproponowanym przez UOKiK projektem zmiany tzw. ustawy deweloperskiej, zakładającym praktyczną likwidację funkcjonowania otwartych rachunków powierniczych. Wejście tej zmiany w życie byłoby dla firm deweloperskich w horyzoncie długoterminowym bardzo niekorzystne, ponieważ oznaczałoby konieczność finansowania całości kosztów realizowanych inwestycji budowlanych z własnych środków.

"EuroRating bierze jednocześnie pod uwagę działania podjęte w ostatnim czasie przez nowy zarząd Murapolu, mające na celu wzmocnienie sytuacji finansowej i płynnościowej spółki, a także koncentrację na podstawowej działalności deweloperskiej. Celowi temu służyć miała m.in. dokonana w czerwcu 2018 r. sprzedaż akcji spółek Skarbiec Holding S.A. i Polnord S.A., a także zbycie działki w podberlińskim Mahlow" - czytamy dalej. 

Ponadto, agencja oczekuje, że po kumulacji inwestycji, jaka miała miejsce w ciągu ostatnich kwartałów, dzięki finalizacji realizowanych obecnie dużych projektów deweloperskich, na przełomie 2018 i 2019 roku pozycja kapitałowa i płynnościowa Murapolu powinna ulec poprawie. Według planów spółki, wskaźnik relacji długu finansowego netto do kapitału własnego ma się obniżyć do 0,6 na koniec 2019 roku (wobec 1,3 na koniec 2017 roku), podsumowano.

(ISBnews)