Orange Polska podpisało z T-Mobile Polska umowę dostępu do sieci światłowodowej

ISBNews
23.07.2018 10:20
A A A


Warszawa, 23.07.2018 (ISBnews) - Orange Polska podpisało z T-Mobile Polska dziesięcioletnią umowę w sprawie dostępu telekomunikacyjnego do sieci światłowodowej Orange Polska w zakresie transmisji danych (Bitstream Access - BSA), podał operator. Opłata wstępna dla Orange to 275 mln zł.

Najważniejsze postanowienia tej umowy są następujące:

1. Orange Polska zapewni hurtowy dostęp do swojej sieci w celu świadczenia usług BSA w oparciu o własną infrastrukturę światłowodową dla klientów T-Mobile, w budynkach wielorodzinnych na obszarach nieregulowanych. Współpraca obejmie gospodarstwa domowe, które znajdą się w zasięgu usług światłowodowych do końca 2018 roku (około 1,7 mln gospodarstw domowych).

2. Z tego tytułu T-Mobile zapłaci na rzecz Orange Polska:

a. Opłatę wstępną za dostęp do sieci w wysokości 275 mln zł, która nie podlega zwrotowi (z wyjątkiem przypadku, w którym dostęp nie zostanie udzielony). Opłata zostanie wniesiona w dwóch równych ratach, z których pierwsza będzie płatna po podpisaniu umowy, a druga - po tym, gdy dostęp do infrastruktury zostanie udzielony.

b. Opłatę miesięczną za każdego klienta uzależnioną od parametru prędkości usługi oraz roku, w którym dane gospodarstwo domowe zostało objęte zasięgiem sieci światłowodowej. Po upływie dziesięciu lat stawka opłaty zostanie ustalona na poziomie cen regulowanych i powiększona o marżę.

3. T-Mobile pokryje także różne inne opłaty, np. związane z instalacją usług i serwisem technicznym, a także jednorazowe koszty związane z integracją systemów informatycznych.

4. Umowa została zawarta na dziesięć lat, przy czym zostanie automatycznie przedłużona na dalsze pięć lat, o ile T-Mobile osiągnie ustaloną liczbę klientów przyłączonych do sieci Orange Polska. Po upływie okresu obowiązywania umowy, może ona zostać wypowiedziana przez każdą ze stron przy zachowaniu 60-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

5. Strony określiły warunki korzystania z sieci światłowodowej zbudowanej lub nabytej przez Orange Polska po 2018 roku, co będzie wymagało zawarcia odrębnej umowy i zapłaty nowej opłaty wstępnej, której wysokość będzie zależeć od liczby gospodarstw domowych.

Współpraca hurtowa przyczyni się do szybszej monetyzacji inwestycji Orange Polska w sieć światłowodową i promocji łączy światłowodowych jako superszybkiej szerokopasmowej technologii w Polsce. Zmaksymalizuje również wykorzystanie infrastruktury Orange Polska, przy uniknięciu dublowania sieci światłowodowych w tych samych lokalizacjach przez innych operatorów, a także przyspieszy konwergencję usług telekomunikacyjnych na rynku polskim w oparciu o łącza światłowodowe. Powyższa transakcja nie została zawarta na zasadach wyłączności i Orange Polska jest otwarty na negocjacje z innymi operatorami warunków dostępu hurtowego do swojej sieci światłowodowej, podał operator.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.

Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.

(ISBnews)