Tauron dokonał odpisów, które obciążą skons. wynik netto za I półr. o 303 mln zł

ISBNews
27.07.2018 17:13
A A A


Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia, wobec zakończenia głównych prac związanych z testami na utratę wartości aktywów na dzień 30 czerwca 2018 r., podjął decyzję o rozpoznaniu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek wytwórczych w segmencie Wydobycie a także odwrócenia wcześniej utworzonych odpisów w segmencie Wytwarzanie. Łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 303 mln zł. a jednostkowego - na ok. 976 mln zł, podała spółka.

"W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A. za I półrocze 2018 r. przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz utraty wartości firmy w segmencie Wydobycie w wysokości 733 mln zł, a także odwrócenia wcześniej utworzonych odpisów w segmencie Wytwarzanie w wysokości 345 mln zł.  Nadwyżka odpisów tworzonych nad odwróconymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym  wartość netto odpisów wynosi 388 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 303 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka podała, że w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za I półrocze 2018 r. przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości akcji w obszarze Wydobycie w wysokości 1 041 mln zł. Natomiast w obszarze Wytwarzanie nadwyżka odpisów odwróconych nad tworzonymi dotycząca akcji i udziałów wynosi 65 mln zł. Nadwyżka odpisów tworzonych nad odwróconymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wartość netto odpisów wynosi 976 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego netto wyniesie 976 mln zł.

"Wartość powyższych odpisów nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przez wynik EBITDA emitent rozumie EBIT powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe" - czytamy także.

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

"Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości aktywów zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych Tauron Polska Energia S.A. i Grupy Kapitałowej Tauron za I półrocze 2018 r., których publikację zaplanowano na 22 sierpnia 2018 r." - czytamy także. 

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)