UTK: Zysk EBIT przewozów pasażer. to 170 mln zł, towarowych 440 mln zł w 2017r.

ISBNews
01.08.2018 09:47
A A A


Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Zysk operacyjny kolejowych przewoźników pasażerskich w Polsce wyniósł ok. 170 mln zł w 2017 r. (wobec ok. 50 mln zł zysku rok wcześniej), a przewoźników towarowych: 440 mln zł wobec 180 mln zł w 2016 r., wynika ze "Sprawozdania z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2017 r.", przygotowanego przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

"Rok 2017 był kolejnym, w którym wzrósł poziom przychodów przewoźników pasażerskich. Koszty również rosły, jednak dynamika ich wzrostu była mniejsza. Ostatecznie przewoźnicy pasażerscy zamknęli 2017 r. z przychodami na poziomie 5,8 mld zł [5,53 mld zł rok wcześniej]. Koszty wzrosły w tym czasie do poziomu 5,63 mld zł [5,48 mld zł rok wcześniej], co oznacza, że przewoźnicy wypracowali zysk operacyjny na poziomie ok. 170 mln zł" - czytamy w raporcie.

Dla przewoźników pasażerskich głównym elementem przychodów przewoźników była sprzedaż biletów. Do przychodów doliczono również dotacje z budżetu państwa oraz z samorządów, przeznaczone na świadczenie usług publicznych oraz na pokrycie deficytu z tytułu przyznawania ulg ustawowych. Wśród kosztów przewoźników znajdują się m.in. koszty dostępu do infrastruktury kolejowej (m.in. opłata za minimalny dostęp do infrastruktury) oraz wydatki związane ze zużyciem energii i paliw. W 2017 r. średnia opłata za minimalny dostęp do infrastruktury za 1 pociągokilometr wyniosła 6,44 zł i była prawie identyczna, jak w roku ubiegłym. Dodatkowo przewoźnicy ponieśli koszty w wysokości ponad 86,8 mln zł w ramach pozostałych opłat na rzecz zarządców infrastruktury liniowej. Koszty dostępu do infrastruktury wyniosły łącznie 1,13 mld zł, stanowiąc 20% kosztów działalności operacyjnej przewoźników pasażerskich, podał UTK.

"W 2017 r. pierwszy raz od 2013 r. zaobserwowano wzrost przychodów i kosztów z działalności operacyjnej przewoźników towarowych. Wyraźne ożywienie obserwowane w odnotowanym wzroście przewozów przełożyło się na prawie dwu i pół-krotne zwiększenie dochodu całej branży z poziomu 180 mln zł w 2016 r. do 440 mln zł w 2017 r." - czytamy dalej.

Przychody przewoźników towarowych wzrosły do 7,54 mld zł w 2017 r. z 7,26 mld zł rok wcześniej, a koszty - do 7,1 mld zł z 7,08 mld zł.

W przypadku przewoźników rzeczy poziom kosztów zakupu tras od zarządców wyniósł blisko 1,2 mld zł, co stanowiło 16,4% całości kosztów. Średnia opłata za minimalny dostęp do infrastruktury za 1 pociągokilometr udostępnionej trasy wyniosła 13,86 zł, co dało kwotę 1,1 mld zł. Pozostałe opłaty wyniosły ponad 90 mln zł. Wyższy koszt opłat za trasy w przypadku przewoźników towarowych związany jest głównie ze znacznie większą masą pociągów towarowych. Stanowi to ponad 2,8-krotnie wyższą wartość brutto tonokilometrów w porównaniu do przewozów pasażerskich, podał UTK.

(ISBnews)