Akcjonariusze TXM zdecydują 10 IX o zmianie warunków umów kredytowych

ISBNews
16.08.2018 08:26
A A A


Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze TXM zdecydują o zatwierdzeniu zmiany warunków umów kredytowych zawartych przez spółkę, wyrażeniu zgody na zaciągnięcie nowych zobowiązań wobec PKO BP i ING oraz ustanowienie zabezpieczeń, w tym ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie spółki, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne, zwołane na 10 września. 

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza czynności dokonane przez spółkę w celu zmiany warunków istniejących zobowiązań z tytułu umów kredytowych zawartych z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP) oraz ING Bankiem Śląskim S.A. (ING) (łącznie 'banki') oraz zaciągnięcia nowych zobowiązań w stosunku do banków oraz wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczeń wymaganych przez PKO BP i ING, w tym w szczególności:

1) zatwierdza podpisanie przez spółkę z PKO BP aneksu do umowy kredytowej [...] limitu kredytowego wielocelowego z dnia 24 listopada 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz wszystkie czynności związane z takim aneksem;

2) zatwierdza podpisanie przez spółkę z ING aneksu do umowy kredytowej [...] z dnia 3 lipca 2017 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz wszystkie czynności związane z takim aneksem;

2) zatwierdza podpisanie przez spółkę z ING aneksu do umowy kredytowej [...] z dnia 3 lipca 2017 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz wszystkie czynności związane z takim aneksem;

3) wyraża zgodę na ustanowienie przez spółkę nowych lub zmianę istniejących zabezpieczeń wymaganych przez banki, w tym w szczególności: (i) aneksu do umowy cesji wierzytelności z kart płatniczych oraz transakcji zawartych z wykorzystaniem systemu płatności eService oraz PayU, (ii) oświadczenia spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 polskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego, (iii) umowy zastawu cywilnego lub rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki, (iv) umowy zastawu cywilnego lub rejestrowego na znaku towarowym 'Textil Market', (v) umowy zastawu cywilnego lub rejestrowego na innych znakach towarowych wykorzystywanych przez spółkę, (vi) aneksu lub umowy zastawu cywilnego lub rejestrowego na zapasach, (vi) aneksu lub umowy zastawu cywilnego lub rejestrowego na środkach trwałych, (vi) umowy zastawu finansowego na rachunkach bankowych prowadzonych przez ING i PKO BP, (vii) umowy zastawu cywilnego lub rejestrowego na udziałach w spółkach zależnych od spółki; (viii) aneksu lub umowy cesji praw z polis ubezpieczeniowych mających za przedmiot zapasy oraz środki trwałe;

4) zatwierdza zawarcie umowy podporządkowania wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych w ramach dokapitalizowania spółki, zgodnie z którą spłata przez spółkę wierzytelności obligatariuszy z tytułu obligacji zostanie podporządkowana spłacie wierzytelności względem PKO BP i ING;

5) dokonanie wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych związanych z umową kredytową PKO, umową kredytową ING lub ustanowieniem zabezpieczeń wymaganych zgodnie z tymi dokumentami, w tym podpisanie jakichkolwiek innych dokumentów, jakie mogą być niezbędne, wymagane lub przydatne w ramach lub w związku z dokumentami, o których mowa powyżej (w tym innych dokumentów zabezpieczeń, pełnomocnictw, zawiadomień) i podjęcie przez spółkę jakichkolwiek czynności prawnych i innych czynności, nawet jeśli nie zostały przewidziane powyżej, a które są lub mogą okazać się niezbędne, wymagane lub przydatne w związku z podpisaniem, dostarczeniem i wykonaniem przez spółkę powyższych dokumentów" - czytamy w projekcie uchwały.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)