Projekt budżetu 2019: Deficyt 'general government' wyniesie 42,3 mld zł

ISBNews
23.08.2018 18:10
A A A


Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie 42,3 mld zł tj. 1,9% PKB w 2019 r., podano w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok.

"Planowany w ustawie budżetowej deficyt sektora finansów publicznych w 2019 r. wyniesie 42,3 mld zł, tj. 1,9% PKB, natomiast po wyeliminowaniu wyniku budżetu środków europejskich ukształtuje się w 2019 r. na poziomie 26,7 mld zł, tj. 1,2% PKB. Należy mieć na uwadze, że deficyt lub nadwyżka w budżecie środków europejskich wynika z przesunięcia w czasie kasowych strumieni dochodów i wydatków, natomiast zgodnie z zasadami unijnymi (ESA2010) rejestrowanie przepływów z budżetem UE odbywa się na zasadzie neutralności dla wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych - czytamy w uzasadnieniu.

Jak podano, wynik sektora finansów publicznych będzie wypadkową dwóch tendencji: wzrostu dochodów publicznych wynikającego zarówno z dobrej sytuacji gospodarczej, w tym na rynku pracy jak i podjętych działań nakierowanych na uszczelnienie systemu podatkowego. Z drugiej zaś strony poziom wydatków publicznych determinowany jest przez stabilizującą regułę wydatkową, która wyznacza maksymalny wzrost przeważającej części wydatków publicznych. 

Uwzględniając dostosowania metodyki krajowej do metodyki europejskiej oraz poziom wydatków zgodny z maksymalnymi limitami, wynikającymi ze stabilizującej reguły wydatkowej prognozowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wg metodyki unijnej (ESA2010) wyniesie 1,8% PKB tj. poniżej wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych (3% PKB) określonego w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w art. 126 ust. 1. Obowiązek ten został doprecyzowany także w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu, które tworzy tzw. część korygującą Paktu Stabilności i Wzrostu, podano także.

"Planowany na 2019 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (ESA2010) jest wyższy od prognozowanego przez KE (1,4% PKB), co wynika m.in. z przyjętego założenia o poziomie wydatków zgodnym z maksymalnymi limitami. Mając jednak na uwadze historyczne odchylenia od planów jednostek sektora finansów publicznych oraz fakt, że przeciętny poziom niewykonania wydatków budżetu państwa w średnim okresie wynosi ok. 3% ogólnej kwoty wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej, można oczekiwać realizacji wydatków na poziomie niższym od limitu, a tym samym ukształtowania się deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych na niższym poziomie" - czytamy dalej.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) planowany jest na poziomie 1 036,0 mld zł (tj. 49,2% PKB) w 2018 r. i 1 093,4 mld zł (tj. 48,9% PKB) w 2019 r., podano także w uzasadnieniu.

"Zakłada się, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 26,6 mld zł w 2018 r. i o 54,2 mld zł w 2019 r. Relacja długu do PKB obniży się w 2018 r. do 47,0%, a następnie do 46,7% w 2019 r. Z kolei relacja do PKB kwoty ustalonej w wyniku przeliczenia państwowego długu publicznego z zastosowaniem średnich kursów walut obcych i pomniejszenia o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym wyniesie na koniec 2018 i 2019 r. odpowiednio 45,9% oraz 45,5%, tj. poniżej progu 48%PKB zawartego w stabilizującej regule wydatkowej" - czytamy także.

(ISBnews)