Projekt budżetu 2019: Deficyt budżetu wyniesie 23,76 mld zł w 2018 r.

ISBNews
24.08.2018 10:13
A A A


Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Deficyt budżetu wyniesie 23,76 mld zł w 2018 r., wobec 41,5 mld zł zaplanowanego wcześniej, wynika z uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2019 r.

"Prognozuje się, że dochody budżetu państwa w 2018 r. będą wyższe niż pierwotnie zaplanowano w ustawie budżetowej o ok. 11,7 mld zł. Spodziewane przekroczenie pierwotnej prognozy wynika głównie z wyższych prognozowanych dochodów podatkowych - głównie z PIT oraz w mniejszym stopniu z VAT, CIT oraz podatku akcyzowego. Warto zauważyć, że w 2018 r. wszystkie główne tytuły podatkowe zostaną zrealizowane  w kwocie wyższej niż pierwotnie planowano w ustawie budżetowej na 2018 r." - czytamy w uzasadnieniu.

Podano także, że dochody niepodatkowe budżetu państwa będą wyższe niż planowano w ustawie budżetowej na 2018 r. o ok. 2,8 mld zł.  
Analogicznie jak w latach ubiegłych realizacja wydatków budżetowych będzie niższa, z uwagi na powstanie tzw. "naturalnych oszczędności" mających miejsce przy realizacji każdego budżetu (w wyniku np. zmiany w harmonogramach realizacji projektów, oszczędności powstających w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych).

Według resortu finansów, kształtowanie się dochodów podatkowych budżetu państwa w 2018 r. jest zdeterminowane dobrą sytuacją gospodarczą.

"W 2018 r. obserwujemy dobrą sytuację na rynku pracy, zarówno pod względem wzrostu zatrudnienia jak i płac, która korzystnie wpływa na dochody budżetu państwa z PIT. Wzrost dochodów budżetu państwa jest obok dobrej sytuacji makroekonomicznej, również wynikiem wprowadzenia szeregu działań mających na celu zwiększenie stopnia przestrzegania przepisów podatkowych, ograniczających straty budżetu państwa z tytułu oszustw oraz unikania opodatkowania, które osiągnęły jeden z najwyższych poziomów w krajach UE. Podjęte zostały nowe działania mające na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego" - czytamy także. 

Wśród tych działań najistotniejszymi są:
? wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment),
? wprowadzenie ustawy o STIR (przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego  do wyłudzeń skarbowych),  
? rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych online,  
? opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich,  
? wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych, podano także. 

Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa szacowane są w 2018 r. na 39 713,8 mln zł. Deficyt budżetu środków europejskich planowany jest na 13 997,8 mln zł, a refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE ma wynieść 3 266,3 mln zł, podano w dokumencie. 

"W 2019 r. zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 28 500 mln zł, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 15 565,3 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 1 926 mln zł. W rezultacie planowane w 2019 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 45 991,3 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2018 r. 39 713,8 mln zł (w ustawie budżetowej na 2018 r. 63 323,3 mln zł). Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu przy przyjętych założeniach odnośnie do sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w 2018 r.) wynosi 163 705,3 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2018 r. 159 481,2 mln zł (w ustawie budżetowej na 2018 r. 181 702,2 mln zł)" - czytamy w uzasadnieniu.

Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 57 051,7 mln zł, a finansowanie zagraniczne będzie ujemne i wyniesie 11 060,5 mln zł.

Na finansowanie krajowe złożą się następujące pozycje:
a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 57 051,7 mln zł,  
b) zerowe saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku.  

Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje:
a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 53 248,9 mln zł będące wynikiem:
- dodatniego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 14 691,8 mln zł,
- dodatniego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 36 928,8 mln zł,
- dodatniego salda w obligacjach indeksowanych w wysokości 1 628,2 mln zł,
b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości  3 802,9 mln zł.

Na ujemne finansowanie zagraniczne potrzeb pożyczkowych netto w wysokości 11 060,5 mln zł złożą się następujące pozycje:
a) ujemne saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 5 570,9 mln zł,
b) ujemne saldo kredytów otrzymanych w wysokości 907,8 mln zł,
c) ujemne saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości  4 581,8 mln zł, podano także.

(ISBnews)