Bank PKO BP miał 933 mln zł zysku netto, 298,67 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

ISBNews
28.08.2018 08:32
A A A


Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski odnotował 933 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 857 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2291 mln zł wobec 2114 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 745 mln zł wobec 733 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 298,7 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 299 mld zł na koniec II kw. 2017.

W I-II kw. 2018 r. bank miał 1 690 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 382 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wypracowany w I półroczu 2018 roku zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wyniósł 1 690 mln PLN, co oznacza wzrost o 22,3%, czyli o 308 mln PLN w relacji do wyniku roku poprzedniego. Osiągnięty poziom zysku netto był determinowany przez:

1) poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 6 489 mln PLN (+6,3% r/r), głównie w efekcie:

? wzrostu wyniku odsetkowego o 8,3% r/r, zrealizowanego głównie dzięki wzrostowi portfela kredytowego,

? wzrostu wyniku prowizyjnego o 2,7% r/r, m.in. z tytułu funduszy inwestycyjnych i działalności maklerskiej oraz kredytów i ubezpieczeń,

2) wzrost kosztów administracyjnych o 2,7% r/r, głównie świadczeń pracowniczych i kosztów regulacyjnych - wskaźnik C/I w I półroczu 2018 roku wyniósł 45,3% w porównaniu do 47,8% w I półroczu 2017 roku,

3) spadek poziomu wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości o 77 mln PLN (-9,8% r/r) oraz obniżenie kosztu ryzyka do poziomu 0,67%.

Uzyskanie tak wysokich wyników finansowych grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA było możliwe dzięki dalszej optymalizacji struktury bilansu, charakteryzującej się silną bazą depozytową, bezpiecznym poziomem kapitałów własnych oraz wysokim udziałom dochodowych aktywów. Wskaźnik finansowania udzielonego klientom do stabilnych źródeł finansowania wyniósł 88,5%, co świadczy o bardzo dobrej kondycji płynnościowej grupy kapitałowej banku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. 

Wynik odsetkowy w I półroczu 2018 roku wyniósł 4 507 mln zł i był o 347 mln zł wyższy niż w roku ubiegłym. Bank podał, że poprawa wyniku odsetkowego determinowana była wzrostem przychodów związanym z przyrostem portfela kredytowego, przy jednoczesnym spadku kosztów finansowania.

Marża odsetkowa wzrosła o ok. 0,2 pkt proc. r/r do poziomu 3,4% na koniec czerwca 2018 roku. Średnie oprocentowanie należności kredytowych grupy PKO BP wyniosło 4,6%, a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 0,7% na koniec czerwca br., wobec odpowiednio 4,4% i 0,8% na koniec czerwca 2017 roku.

Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł w I półroczu 2018 roku 1 482 mln zł i był o 39 mln zł wyższy niż w roku poprzednim. Wynik pozostały w I półroczu 2018 roku wyniósł 500 mln zł i był zbliżony do uzyskanego w I półroczu 2017 roku, podano także. 

"W I półroczu 2018 roku ogólne koszty administracyjne wyniosły 3 017 mln zł i były wyższe o 2,7% w skali roku. Ich poziom był determinowany w głównej mierze przez:

? wzrost o 38 mln PLN, tj. o 2,6% kosztów świadczeń pracowniczych,

? wzrost o 23 mln PLN, tj. o 3,4% kosztów rzeczowych, głównie w związku z wyższymi wydatkami na: ? usługi pocztowe (w tym 16 mln PLN w efekcie wysyłki do klientów informacji o zmianach produktowych w następstwie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych wraz ze zmianami taryf prowizji i opłat bankowych), ? marketing (o 30 mln PLN ? w tym przede wszystkim działalność wizerunkową banku o 13 mln PLN i promocję produktów bankowych o 10 mln PLN),

? wzrost o 38 mln PLN, tj. o 76,0% kosztów podatków i opłat, głównie w efekcie ujęcia w 2018 roku kosztów podatku dochodowego od odsetek od emisji obligacji zagranicznych w wys. 28 mln PLN oraz w wyniku wyższych o 13 mln PLN kosztów KNF, spowodowanych przede wszystkim ujęciem w styczniu 2018 roku rezerwy na opłatę roczną (podczas gdy w 2017 roku rezerwa była naliczana miesięcznie),

? spadek o 7 mln PLN, tj. 2,3% składek i wpłat na BFG - w I półroczu 2018 roku koszty BFG wyniosły 298 mln PLN, z czego 167 mln PLN stanowiła składka na przymusową restrukturyzację banków. W analogicznym okresie roku ubiegłego koszty BFG ukształtowały się na poziomie 305 mln PLN, z czego 209 mln PLN wyniosła składka na przymusową restrukturyzację, ? spadek o 13 mln PLN, tj. o 3,1% amortyzacji, w tym głównie amortyzacji wartości niematerialnych" - czytamy również.

"Efektywność działania grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 45,3% i poprawiła się o 2,5 pkt proc. r/r, za sprawą lepszego wyniku na działalności biznesowej (+6,3% r/r), przy wzroście kosztów administracyjnych (+2,7% r/r)" - czytamy dalej. 

Łączny współczynnik kapitałowy grupy wyniósł 17,42% na koniec czerwca br. wobec 15,85% rok wcześniej, zaś współczynnik kapitału Tier 1 wyniósł 16,12% na koniec czerwca wobec 16,0% na koniec czerwca 2017 r. 

Bank podał, że wzmocnienie bazy kapitałowej (wzrost średnich kapitałów o 10,2% r/r), wynikające z konieczności spełnienia zaleceń KNF i wymogów regulacyjnych, przy dynamice wyniku finansowego na poziomie 22,3% r/r przełożyły się na wzrost wskaźnika rentowności kapitałów (ROE) do poziomu 9,5%. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 1 510 mln zł wobec 1 251 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)