Selvita miała 15,93 mln zł zysku netto, 2,08 mln zł straty EBIT w I poł. 2018 r.

ISBNews
30.08.2018 07:51
A A A


Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Selvita odnotowała 15,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2018 r. wobec 8,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,08 mln zł wobec 10,53 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 1,54 mln zł wobec 12,95 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,45 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 59,66 mln zł rok wcześniej.

"Przychody netto ze sprzedaży bez uwzględnienia dotacji oraz komercjalizacji projektów R&D wyniosły 37 252 tys. zł, co oznacza wzrost na poziomie 19% w stosunku do I poł. 2017 (31 311 tys. zł). W pierwszym półroczu 2018 r. Grupa wygenerowała stratę na działalności operacyjnej w wysokości 2 079 tys. zł w stosunku do zysku operacyjnego na poziomie 11 115 tys. zł osiągniętego w pierwszym półroczu analogicznego okresu 2017 r., co jest efektem intensyfikacji prac badawczych w segmencie innowacyjnym oraz braku komercjalizacji w raportowanym okresie. Zgodnie z przyjętą w 2017 r. strategią, Segment Innowacyjny koncentruje się na wzroście wartości prowadzonych projektów i przygotowaniu ich do komercjalizacji na późniejszych etapach" - czytamy w komentarzu zarządu.

Skonsolidowany zysk netto ogółem grupy w I poł. 2018 wyniósł 16 097 tys. zł w porównaniu do 8 863 tys. zł zysku netto osiągniętego rok wcześniej. Oznacza to rentowność netto (liczoną jako zysk netto do przychodów z działalności operacyjnej ogółem) na poziomie 32% i tym samym wzrost o 17 pkt proc. r/r. Na większy, w porównaniu do zysku operacyjnego, zysk netto wpływ miała dodatnia wycena udziałów posiadanych przez Selvita w Nodthera Ltd., podano także.

"Przychody wygenerowane przez Segment Innowacyjny Grupy Kapitałowej Selvita w I poł. 2018 wyniosły 16 200 tys. zł, co oznacza spadek na poziomie 54% w stosunku do I poł. 2017, kiedy to przychody wyniosły 35 475 tys. zł. Strata operacyjna segmentu innowacyjnego w I poł. 2018 wynosiła 6 773 tys. zł w stosunku do zysku operacyjnego w wysokości 8 699 tys. zł osiągniętego w I poł. 2017. Wskazać należy, że powyższa różnica wynika przede wszystkim z komercjalizacji programu SEL24, która miała znaczący wpływ na dynamikę przychodów i zysku w I poł. 2017. Dodatkowo od 2018 r., zgodnie z wytycznymi Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR nr 38), Grupa nie aktywuje kosztów prowadzonych prac rozwojowych w ramach segmentu innowacyjnego" - czytamy dalej.

Segment Usługowy odnotował w I poł. 2018 znaczący wzrost przychodów oraz zdecydowanie wyższą rentowność operacyjną w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku. Przychody z usług na rzecz klientów zewnętrznych za I poł. 2018 wyniosły 27 998 tys. zł, co oznacza istotny wzrost (43%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym przychody wyniosły 19 615 tys. zł. Segment ten osiągnął w I poł. 2018 zysk operacyjny (EBIT) na poziomie 4 517 tys. zł, co oznacza rentowność na poziomie 14% w stosunku do zysku operacyjnego w I poł. 2017, który wyniósł 1 183 tys. zł, co dało 5% rentowności, wskazano także.

"W segmencie usług Grupa Selvita w 2018 r. koncentruje się w dalszym ciągu przede wszystkim na intensywnym wzroście poprzez poszerzanie zakresu działalności, penetrowanie nowych rynków oraz podpisywanie większych wartościowo i trwających dłużej kontraktów FTE, a także dużych kontraktów na realizację projektów zintegrowanych. Segment Bioinformatyczny osiągnął w I poł. 2018 r. przychody na poziomie 4 645 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do przychodów osiągniętych w I poł. 2017, które wyniosły 3 895 tys. zł Segment wygenerował w I poł. 2018 r. zysk operacyjny w wysokości 176 tys. zł w porównaniu z zyskiem operacyjnym w wysokości 1 233 tys. zł wygenerowanym w I poł. 2017. Działalność innowacyjna wymagała alokowania części zasobów do pracy nad uproduktowieniem, a co za tym idzie zmieniła się struktura przychodów segmentu, w których około 20% (939 tys. zł.) stanowiły przychody z grantów, co z kolei spowodowało znaczące obniżenie się rentowności operacyjnej. W I poł. 2018 przychody z tytułu dotacji całej grupy wzrosły o 65% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (wzrost z 7 819 tys. zł do 12 905 tys. zł)" - wymieniono również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 4,23 mln zł wobec 6,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

(ISBnews)